REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ WSPÓŁTWORZĄCEJ SYSTEM TREESAT FLEET MANAGER

Wersja 1.0


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego TREESAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Klienta i Użytkowników oraz świadczenia przez Treesat usług opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

3. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.II. DEFINICJE

Poniższym pojęciom pisanym wielką literą, używanym w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej nadaje się następujące znaczenie:

 • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą FM Mobile, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, służące do korzystania z Systemu Treesat Fleet Manager i stanowiące jego element.
 • Aplikacja Sklepu – oprogramowanie przeznaczone dla Urządzeń Mobilnych, umożliwiające korzystanie ze Sklepu Google Play za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego wyposażonego w system operacyjny Android.
 • Dane dostępowe – indywidualny login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do funkcji Aplikacji przyznawane przez Klienta lub upoważnione przez niego osoby w związku z korzystaniem z Systemu Treesat Fleet Manager.
 • Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o udostępnienie do korzystania Systemu Treesat Fleet Manager.
 • Regulamin - niniejszy dokument, określający między innymi zasady korzystania z Aplikacji.
 • Sklep Google Play – sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę Google, służący w szczególności do dystrybucji utworów muzycznych i filmowych, e-booków oraz oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, przeznaczonych do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android.
 • Spółka Google – spółka Google LLC, której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub spółka Google Ireland Limited, zarejestrowana w Irlandii z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lub każda inna spółka powiązana, stowarzyszona lub zależna od spółki Google LLC., będąca operatorem Sklepu Google Play.
 • System Treesat Fleet Manager - innowacyjny, stworzony i utrzymywany przez Usługodawcę zespół współpracujących ze sobą Urządzeń i oprogramowania (w tym Aplikacji) o funkcjonalnościach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 • Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych m.in. z korzystaniem z Aplikacji, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 • Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne, w szczególności telefon komórkowy.
 • Urządzenie - rzecz ruchoma o funkcjonalnościach i parametrach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, dostarczająca do Systemu Treesat Fleet Manager określone dane, które przetwarzane są w ramach Usługi.
 • Usługa - świadczenie Usługodawcy polegające na odbieraniu danych z Urządzeń przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Aplikacji, jak również na odbieraniu danych z Aplikacji przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Urządzeń.
 • Usługodawca - TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.
 • Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 • Użytkownik Niezalogowany - podmiot będący stroną Umowy z Usługodawcą, który nie posiada Danych dostępowych.
 • Użytkownik Zalogowany - podmiot będący stroną Umowy z Usługodawcą, który przy użyciu Danych dostępowych uzyskał możliwość korzystania z funkcji Aplikacji.
 • Użytkownik – Użytkownik Zalogowany oraz Użytkownik Niezalogowany.


III. ZASADY I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Aplikacja jest udostępniana przez Usługodawcę bez dodatkowych opłat z tego tytułu, zgodnie z Regulaminem. Aplikacja jest elementem odpłatnego Systemu Treesat Fleet Manager, a możliwość korzystania z jej funkcji następuje na podstawie umowy Klienta z Usługodawcą, po wprowadzeniu Danych dostępowych.

2. Aplikacja udostępniana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Google Play, zgodnie z odrębnymi regulacjami Sklepu Google Play.

3. Regulamin jest przez Usługodawcę udostępniany nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy (w ramach procesu instalacji Aplikacji).

4. Usługodawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na stronie internetowej https://treesat.io/dokumenty.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.

6. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie zamieszkuje w państwie, w stosunku do którego rząd Stanów Zjednoczonych zastosował embargo, albo które zostało wskazane przez rząd Stanów Zjednoczonych jak państwo wspierające terroryzm, a Użytkownik nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na listę osób niepożądanych (list of prohibited or restricted parties).IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Pobranie na Urządzenie Mobilne Aplikacji przez Użytkownika Niezalogowanego jest możliwe przy spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, obejmujących m.in.:

 1. wykorzystanie aktualnej (w tym niewymagającej aktualizacji lub zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym) wersji Aplikacji Sklepu, umożliwiającej korzystanie z tego Sklepu;
 2. posiadanie kompatybilnego z Aplikacją, poprawnie skonfigurowanego i znajdującego się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Urządzenia Mobilnego, przy czym w procesie pobierania Aplikacji ze Sklepu Użytkownik zostanie poinformowany czy jego Urządzenie spełnia wymóg kompatybilności z Aplikacją;
 3. zainstalowanie Aplikacji na kompatybilnym Urządzeniu Mobilnym.

2. Skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika Zalogowanego jest możliwe przy spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w ust. 1 powyżej i w Załączniku nr 2 do Regulaminu w tym m.in.:

 1. wprowadzenie Danych dostępowych;
 2. wyrażenie zgód na przyznanie Aplikacji dostępu do określonych uprawnień w ramach systemu Android;
 3. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu Mobilnym.

3. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji oraz z Usługi, nie jest świadczona przez Usługodawcę, ani nie stanowi elementu Aplikacji ani Usługi ani Systemu Treesat Fleet Manager jako całości. Usługa transmisji danych jest dostarczana przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.

4. Podmioty trzecie świadczące usługę transmisji danych mogą zbierać informacje dotyczące Urządzenia Mobilnego, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik Zalogowany. Usługodawca nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.V. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1. W celu skorzystania z Aplikacji konieczne jest jej pobranie ze Sklepu Google Play oraz instalacja na Urządzeniu Mobilnym. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sklepu.

2. Instalacja Aplikacji może być dokonana na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Aplikacją i powinna być dokonana zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji.

3. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji konieczne jest także dokonanie akceptacji Regulaminu. Dostęp do funkcji Aplikacji uzyskuje się po wprowadzeniu w odpowiednie pola Danych dostępowych.

4. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem kompatybilnego z Aplikacją Urządzenia Mobilnego, pozwalającego na transmisję danych z użyciem sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

5. Użytkownik Zalogowany może skorzystać z funkcji Aplikacji, w tym m.in.:

 1. podglądu zlecenia w Systemie Treesat Fleet Manager razem z jego treścią i wyznaczoną trasą
 2. możliwości wyboru wyznaczonej trasy
 3. podglądu z kamery
 4. dodawania i oceniania parkingów
 5. czatu z osobami korzystającymi z Systemu Treesat Fleet Manager
 6. możliwości przesyłania zdjęć do Systemu Treesat Fleet Manager
 7. uzbrajania alarmów i otrzymywania powiadomień o wystąpieniu alarmu

6. Usługodawca może rozwijać Aplikację i dodawać do niej nowe funkcjonalności. Wprowadzenie takich zmian w Aplikacji nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu o ile nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta lub Użytkownika Zalogowanego dodatkowych opłat.

7. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik Zalogowany we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Użytkownik Zalogowany przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może w celu świadczenia Usługi wykorzystywać serwer oferowany przez podmioty trzecie.VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu instalacji Aplikacji.

2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.

3. Użytkownik zawierając Umowę, oświadcza tym samym, że:

 1. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 2. zapoznał się z Regulaminem (w tym załącznikami do Regulaminu) i zobowiązuje się go przestrzegać,
 3. zapoznał się z regulacjami Spółki Google i zobowiązuje się ich przestrzegać.

4. W przypadku podania Usługodawcy przez Użytkownika Zalogowanego swoich danych w okresie obowiązywania Umowy, Użytkownik Zalogowany oświadcza również, iż:

 1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

6. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie w sytuacji:

 1. określonej w pkt. VII.6 Regulaminu,
 2. korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi w sposób sprzeczny z  prawem, Regulaminem lub regulacjami Spółki Google,
 3. innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub regulacji Spółki Google.7. W sytuacjach opisanych w pkt VI.6 powyżej Usługodawca, przed rozwiązaniem Umowy, jest także uprawniony do zablokowania Użytkownikowi Zalogowanemu możliwości korzystania z Aplikacji i Usługi na czas określony, w tym do czasu usunięcia przez Użytkownika Zalogowanego skutków dokonanych naruszeń.

8. Usługodawca poinformuje Użytkownika Zalogowanego o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na podany przez Użytkownika Zalogowanego adres poczty elektronicznej.VII. ZASADY UDZIELENIA LICENCJI

1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest bez dodatkowych opłat.

2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy i umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.

3. Użytkownik Niezalogowany jest upoważniony do korzystania z Aplikacji (bez prawa do udzielania sublicencji), na następujących polach eksploatacji:

 1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,
 2. utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,
 3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do wyświetlenia Aplikacji;

4. Użytkownik Zalogowany jest upoważniony do korzystania z Aplikacji (bez prawa do udzielania sublicencji) na następujących polach eksploatacji:

 1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,
 2. utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym;
 3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji;
 4. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 5. korzystanie z funkcji Aplikacji, o których mowa w pkt. 5 ust. 5 powyżej.

5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:

 1. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
 2. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji;
 3. wyodrębnieniem części składowych z Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji;
 4. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji;
 5. publikowaniem Aplikacji;
 6. innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji;
 7. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, regulacjami Spółki Google lub obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

6. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka Google oraz wyznaczone przez nią podmioty są lub mogą być upoważnione obok Usługodawcy do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy.VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także elementów Aplikacji, w tym do logotypu oraz układu i kompozycji elementów umieszczonych w Aplikacji, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy (w tym Spółki Google). Ponadto Usługodawcy przysługują prawa do know-how związanego ze Systemem Treesat Fleet Manager. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym punkcie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

2. Usługodawcy przysługują wszelkie uprawnienia pozwalające na świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu Treesat Fleet Manager w tym z Aplikacji oraz usług w ramach Aplikacji.

3. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.

4. W zakresie, w jakim Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, ma on obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez niego z usług podmiotów trzecich.

5. Użytkownik jest również zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji Spółki Google oraz regulacji dotyczących korzystania ze Sklepu Google Play.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie do Aplikacji lub Usługi treści bezprawnych.IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca wskazuje aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji i Usługi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/wykaz-zagrozen

2. Usługodawca stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których Usługodawca świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Usługodawcy, pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.

3. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Aplikacji lub Usługi, wprowadzanych przez Treesat do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik mogą zostać wskazane przez Treesat za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/dok-informacje-o-oprogramowaniu

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody, które to zdarzenia powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Mobilnych, którymi posługuje się Użytkownik,
 2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej;
 3. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
 4. skutki wprowadzenia w Aplikacji przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
 5. skutki udostępnienia przez Użytkownika Danych dostępowych osobom trzecim;
 6. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
 7. skutki niepoprawnego działania Aplikacji, wynikające z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub będących następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji;
 8. szkody powstałe na skutek zawarcia w Aplikacji informacji, które są niekompletne lub sprzeczne ze stanem faktycznym;
 9. zmiany w funkcjonowaniu w Aplikacji, w tym również zmiany uniemożliwiające korzystania z Aplikacji, a także trwałe usunięcie Aplikacji ze Sklepu Google Play, w przypadku gdy działania te są związane z działaniami Spółki Google wobec Usługodawcy, w tym w szczególności w związku ze zmianą regulacji Spółki Google.

5. Usługodawca, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6. Usługodawca, jeżeli uzyskał za wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

7. W działaniu Aplikacji lub Usługi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.

8. W zakresie objętym Regulaminem Usługodawca odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka Google odpowiada za funkcjonowanie Aplikacji jedynie w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ta przewidziana jest przez prawo, któremu podlega Spółka Google lub przez regulacje Spółki Google, którym podlega Użytkownik.

9. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.

10. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji lub Usługi w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 w trybie telefonicznym pod numerem Usługodawcy 89 88 81 016 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pomoc@treesat.io]. Spółka Google nie świadczy usług serwisu ani usług wsparcia Aplikacji.X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika Niezalogowanego w celu rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Zalogowanego na wyraźne polecenie Klienta jako administratora danych osobowych, w szczególności w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie.

2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną Usługodawca stosuje unormowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także Ustawy.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Aplikacji lub Usługi oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko lub firma),
 2. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 3. nr telefonu Użytkownika,
 4. przedmiot reklamacji,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ul. Słonecznikowa 7, 10-820 Olsztyn lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  pomoc@treesat.io

5. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim.

6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).

7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10. Użytkownik niniejszym jest informowany o tym, iż usługa wykonywana jest w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem – co znajduje potwierdzenie w dokonaniu przez Użytkownika instalacji i z tego względu po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, przy czym Umowa ma charakter ciągły, zatem powyższe zdanie dotyczy usługi już przez Usługodawcę zrealizowanej.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach korzystania z Aplikacji dostarczane są mu treści cyfrowe, które nie zostają zapisane i przekazywane na nośniku materialnym – a Użytkownik akceptuje ten fakt poprzez dokonanie instalacji i zgadza się na rozpoczęcie świadczenia polegającego na przekazywaniu tychże treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Usługodawca informuje Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.

2. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.

3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu w Aplikacji.).

4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy na warunkach opisanych w pkt VI.5 Regulaminu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku.Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Niezalogowanych jest Usługodawca. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zalogowanych jest Klient, a Usługodawca przetwarza je na podstawie odrębnej umowy na wyraźne polecenie Klienta.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Niezalogowanych:

 1. oznaczenie Użytkownika Niezalogowanego (w szczególności imię i nazwisko lub firma),
 2. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 3. nr telefonu Użytkownika Niezalogowanego,

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Niezalogowanego, o których mowa w ust. 2 powyżej:

 1. w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika Niezalogowanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Niezalogowanego nie dłużej niż przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik Niezalogowany ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
 7. wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi prawnej i księgowej, obsługi informatycznej i usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. Usługodawca nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkowników Niezalogowanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

7. Aplikacja wykorzystuje ponadto narzędzia zaufanych firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dot. ich funkcjonowania.

8. W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, Użytkownik Niezalogowany może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pomoc@treesat.io

9. Podanie przez Użytkownika Niezalogowanego danych osobowych obejmujących imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres email jest konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

10. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych jest dobrowolne.Załącznik nr 2 do Regulaminu

Funkcje Systemu Treesat Fleet Manager
Mapa – monitorowanie pozycji pojazdów wraz z danym z komputera pokładowego pojazdu
POI – możliwość dodawania POI
Parkingi – możliwość dodawania oraz oceniania parkingów
Kontrahenci – możliwość dodawania kontrahentów razem z danymi kontaktowymi
Zlecenia – możliwość zakładania zleceń razem z wyznaczaniem trasy i zakładaniem alarmów
Raporty – możliwość generowania raportów
Kierowcy – możliwość dodawania Kierowców do systemu
Formularze – możliwość podglądu uzupełnionych formularzy przez Kierowcę
Konta – możliwość zakładania Kont dla Dyspozytorów, Kierowców i Kontrahentów
Czat – możliwość korzystania z czatu pomiędzy Dyspozytorem, a Kierowcą
Kamera – podgląd i pobieranie nagrań z kamery zamontowanej w pojeździe

Urządzenia
GPS – monitoring pozycji, prędkości, napięcia zasilania
CAN Logger – odczyta danych z komputera pokładowego pojazdu
Kamera – nagrywanie obrazu
Router – transmisja danych z kamery

Wymagania techniczne do skorzystania z Aplikacji i Usługi:
wersja systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego: Android 6.0 lub nowszy
udzielenie zgody w ramach systemu operacyjnego Android  na:
Lokalizacja:
- dostęp do dokładnej lokalizacji(na podstawie GPS-a i sieci)
Telefon:
- bezpośrednie wybieranie numerów telefonów
Pamięć:
- odczytywanie zawartości USB
- Modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB
Inne:
- łączenie i rozłączanie z siecią Wi-Fi
- pełny dostęp do sieci
- wyświetlanie połączeń sieciowych
- zapobieganie przejściu telefonu w stan uśpienia
- wyświetlanie połączeń Wi-Fi
- odbieranie danych z Internetu
Dostęp do Internetu.Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463