REGULAMIN APLIKACJI WEB WSPÓŁTWORZĄCEJ SYSTEM TREESAT FLEET MANAGER

wersja 1.0


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sporządzony został przez spółkę Treesat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Klienta i Użytkowników oraz świadczenia przez Treesat usług opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

3. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.II. DEFINICJE

Poniższym pojęciom pisanym wielką literą, używanym w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej nadaje się następujące znaczenie:

 • Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Treesat w modelu SaaS (software as a service) umożliwiające Klientowi oraz upoważnionym przez niego Użytkownikom korzystanie z Systemu Treesat Fleet Manager, dostępne pod adresem url: https://fleet.treesat.io;
 • Chmura Treesat.io – autorskie rozwiązanie programistyczno-infrastrukturalne wykorzystujące oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Treesat, zespół serwerów i łącz oraz know-how, bazy danych i inne przedmioty praw własności intelektualnej wykorzystywane do pozyskiwania danych z Urządzeń i przetwarzanie ich w celu realizacji Usługi;
 • Dyspozytor – osoba fizyczna, posiadacz Konta, który jest uprawniony w szczególności do monitorowania aktywności Kierowców, zakładania Kont dla Kierowców, Kontrahentów, generowania raportów, korzystania z czatu.
 • Kierowca - osoba fizyczna, posiadacz Konta i dysponent prawidłowo zainstalowanego w pojeździe Urządzenia, którego aktywność w trakcie wykonywanej pracy (lub świadczenia usług) jest monitorowana na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Klient - soba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę z Treesat, zaakceptowała niniejszy Regulamin i na rzecz której świadczone będą usługi w ramach Systemu Treesat Fleet Manager.
 • Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której Klient świadczy usługi. Kontrahent może posiadać z upoważnienia Klienta Konto w Aplikacji.
 • Konto – wyodrębniony i wydzielony od kont innych Użytkowników zbiór zasobów w Aplikacji, aplikacji mobilnej lub całym Systemie Treesat Fleet Manager, zindywidualizowanych pod kątem Użytkownika, do których Użytkownik posiada dostęp za pomocą loginu i hasła;
 • Mapy – dane kartograficzne i inne dane cyfrowe w postaci elektronicznej zawarte w Aplikacji, pochodzące m. in. z Open Street Map , obejmujące swoim zasięgiem terytorium Europy.
 • Okres Rozliczeniowy – okres w którym Klient uzyskuje możliwość korzystania z Systemu Treesat Fleet Manager w zamian za uiszczenie określonej Płatności;
 • Płatność - opłata uiszczana przez Klienta na rzecz Treesat za możliwość korzystania z Systemu Treesat Fleet Manager w tym z Aplikacji jednorazowo lub cyklicznie w każdym Okresie Rozliczeniowym na warunkach określonych przez strony w Umowie.
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • System Fleet Manager - innowacyjny, stworzony i utrzymywany przez Treesat zespół współpracujących ze sobą Urządzeń i oprogramowania (w tym Aplikacji) o funkcjonalnościach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Trasy - wygenerowane przez Treesat grafiki, uwidocznione na Mapach, przedstawiające trasy przejazdów pojazdów oraz Kierowców.
 • Treesat - Treesat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł;
 • Umowa - Umowa o udostępnienie do korzystania Systemu Treesat Fleet Manager zawarta pomiędzy Treesat a Klientem.
 • Urządzenie - rzecz ruchoma o funkcjonalnościach i parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostarczająca do Systemu Treesat Fleet Manager określone dane, które przetwarzane są w ramach Usługi.
 • Usługa - świadczenie Treesat na rzecz Klienta polegające na odbieraniu danych z Urządzeń przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Aplikacji, jak również na odbieraniu danych z Aplikacji przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Urządzeń przy pomocy Chmury Treesat.io.
 • Użytkownik – osoba upoważniona przez Klienta, posiadająca Konto w Systemie Treesat Fleet Manager, w szczególności Zarządca, Kierowca, Dyspozytor, Kontrahent.
 • Zarządca – osoba fizyczna, wskazana i upoważniona przez Klienta do której Konta w Aplikacji przypisane są szczególne uprawnienia, Zarządca jest uprawniony do zakładania Kont dla Dyspozytorów, Kierowców i Kontrahentów, generowania raportów, korzystania z czatu.


III. ZASADY I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Aplikacja jest elementem Systemu Treesat Fleet Manager udostępnianego przez Treesat odpłatnie, na podstawie odrębnej Umowy z Klientem określającej w szczególności wysokość i częstotliwość Płatności.

2. Aplikacja udostępniana jest przez Treesat za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem url: https://fleet.treesat.io

3. Regulamin jest udostępniany przez Treesat nieodpłatnie, w ramach procesu uzyskania dostępu do Aplikacji. Dodatkowo, Treesat umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na stronie internetowej https://treesat.io/dokumenty

4. Klient i poszczególni Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji w ramach procesu uzyskania dostępu do Aplikacji.

5. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Aplikacji jest:

 1. zawarcie Umowy z Treesat i dokonanie Płatności zgodnie z Umową;
 2. posiadanie przez Klienta statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.);
 3. posiadanie, prawidłowe zainstalowanie i uruchomienie Urządzeń;
 4. akceptacja Regulaminu i prawidłowe przeprowadzenie procesu uzyskania dostępu do Aplikacji (rejestracja);
 5. akceptacja Regulaminu świadczenia usług Chmury Treesat.io;
 6. dokonanie konfiguracji Urządzeń z Aplikacją w ramach dostępnego w Aplikacji (i opisanego w instrukcji obsługi dołączonej do Urządzenia) mechanizmu konfiguracji.

6. Usługa świadczona jest w celu utrzymania komunikacji pomiędzy Urządzeniami a Aplikacją i przekazywania do Aplikacji danych zbieranych przez Urządzenia – wykorzystywanych kolejno w Aplikacji do realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji.

7. Pierwsza rejestracja Klienta w Aplikacji następuje poprzez:

 1. wysłanie przez Treesat na adres email Klienta wskazany w Umowie indywidualnego loginu i hasła w ciągu 7 dni od dokonania Płatności,
 2. wprowadzenie przez Klienta danych, o których mowa w lit. a powyżej w odpowiednie pola na stronie startowej Aplikacji,
 3. akceptację Regulaminu.

8. W przypadku Klientów innych niż osoby fizyczne czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej jednostki organizacyjnej.

9. Prawidłowe przeprowadzenie procesu pierwszej rejestracji prowadzi do założenia Konta Zarządca. Zarządca zobowiązany do niezwłocznej zmiany otrzymanego od Treesat hasła (i/lub loginu) na unikatowe i bezpieczne.

10. Skorzystanie z Aplikacji przez Użytkowników jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań, w tym wymagań technicznych:

 1. dostęp do Internetu na urządzeniu przeznaczonym do korzystania z Aplikacji,
 2. b) wykorzystanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80+, FireFox od wersji 70+,
 3. akceptację Regulaminu w procesie uzyskiwania dostępu do Aplikacji.

11. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji oraz z Usługi, nie jest świadczona przez Treesat, ani nie stanowi elementu Aplikacji ani Usługi ani Systemu Treesat Fleet Manager jako całości. Usługa transmisji danych jest dostarczana przez podmioty trzecie inne niż Treesat. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora.

12. Podmioty trzecie świadczące usługę transmisji danych mogą zbierać informacje dotyczące urządzenia na którym Użytkownik korzysta z Aplikacji, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.IV. KONTA W APLIKACJI, NADAWANIE UPRAWNIEŃ

1. Zarządca uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie. Zarządca może utworzyć w Aplikacji profile dla Kierowców, Dyspozytorów lub Kontrahentów oraz upoważnić ich do korzystania z niektórych funkcji Aplikacji. Dyspozytor może utworzyć profil Kontrahenta lub Kierowcy.

2. Proces utworzenia Konta Użytkownika w Aplikacji rozpoczyna się przy użyciu narzędzi dostępnych w Aplikacji. Zarządca może utworzyć profil Dyspozytora, Kierowcy oraz Kontrahenta. Dyspozytor może utworzyć profil Kontrahenta lub Kierowcy. Osoba, dla której utworzono profil powinna z własnej inicjatywy dokończyć proces rejestracji, w szczególności poprzez akceptację Regulaminu. Prawidłowe dokonanie rejestracji skutkuje założeniem Konta. Użytkownik nie jest właścicielem Konta.

3. Zarządca i Dyspozytor są uprawnieni do utworzenia, przy użyciu narzędzi dostępnych w Aplikacji, profilu Kierowcy, który następnie może posłużyć do utworzenia Konta w aplikacji mobilnej stanowiącej element Systemu Treesat Fleet Manager.

4. Zarządca jest uprawniony do korzystania z następujących funkcji Aplikacji:

 1. monitorowania lokalizacji każdego Kierowcy, korzystającego w danym momencie z pojazdu z zainstalowanym Urządzeniem oraz obserwacji czy Kierowca stoi czy pozostaje w ruchu i z jaką prędkością się porusza;
 2. zakładania Kont dla Dyspozytora, Kierowcy, Kontrahenta;
 3. generowania raportów;
 4. korzystania z czatu;
 5. podglądu obrazu z kamery;
 6. zakładania zleceń;
 7. dodawania pojazdów;
 8. dodawania Kontrahentów;
 9. przeglądu uzupełnionych formularzy;
 10. dodawania POI;
 11. dodawania i oceny parkingów.

5. Dyspozytor jest uprawniony do korzystania z następujących funkcji Aplikacji:

 1. monitorowania lokalizacji każdego Kierowcy, korzystającego w danym momencie z pojazdu z zainstalowanym Urządzeniem oraz obserwacji czy Kierowca stoi czy pozostaje w ruchu i z jaką prędkością się porusza;
 2. zakładania Kont dla Kierowcy, Kontrahenta;
 3. generowania raportów;
 4. korzystania z czatu;
 5. podglądu obrazu z kamery;
 6. zakładania zleceń;
 7. dodawania pojazdów;
 8. dodawania Kontrahentów;
 9. przeglądu uzupełnionych formularzy;
 10. dodawania POI;
 11. dodawania i oceny parkingów.

6. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z następujących funkcji Aplikacji:

 1. podglądu pozycji udostępnionych pojazdów;

7. Klient oraz upoważnione przez niego osoby zobowiązują się do ciągłego zapewniania unikalności i bezpieczeństwa haseł dostępowych do Aplikacji.

8. Treesat zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu oferowanych usług, w tym dodania nowych funkcji do Aplikacji. Wprowadzenie takich zmian w Aplikacji nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu o ile nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych opłat.V. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Udostępnienie Klientowi Aplikacji do korzystania następuje na podstawie Umowy, po dokonaniu Płatności. Klient może korzystać z Aplikacji przez okres wskazany w Umowie.

2. Udostępnienie Aplikacji do korzystania Użytkownikom następuje z inicjatywy Klienta. Postanowienia Regulaminu wiążą Użytkowników od chwili ich rejestracji.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników, których upoważnił do korzystania z Aplikacji.VI. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TREESAT

1. Treesat oświadcza, iż Mapy w Aplikacji pochodzą m.in. z Open Street Map i są udostępniane Klientowi w ramach otwartej licencji na warunkach określonych szczegółowo pod adresem url: https://www.openstreetmap.org/copyright.

2. Otwarta licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej dotyczy wyłącznie Mapy. Trasy zostały wygenerowane przez Treesat w oparciu o dane pochodzące z Urządzenia i zostają udostępnione Klientowi wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.

3. Zabrania się modyfikowania, dystrybuowania, rozpowszechniania, publikowania, wyświetlania lub wykorzystywania Tras w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących w celach niezwiązanych z realizacją Umowy. Klient nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Tras w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.

4. Treesat przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji oraz oprogramowania Chmury Treesat.io. Ponadto Treesat przysługują prawa do know-how związanego ze świadczoną Usługą, Aplikacją oraz Chmurą Treesat.io.

5. Treesat przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa do oznaczeń słownych i graficznych Treesat, Treesat Friendly, jak i do utworów graficznych stanowiących interfejs użytkownika Aplikacji.

6. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Aplikacji lub Usługi, wprowadzanych przez Treesat do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik mogą zostać wskazane przez Treesat za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/dok-informacje-o-oprogramowaniu

7. Treesat wskazuje aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji i Usługi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/wykaz-zagrozen

8. Treesat stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Klient powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Treesat, pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.

9. Treesat nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Klienta danych lub ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzeń;
 2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej;
 3. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
 4. skutki wprowadzenia w Aplikacji przez Klienta lub Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
 5. skutki udostępnienia przez Klienta lub Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim;
 6. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
 7. szkody powstałe na skutek zawarcia w Aplikacji informacji, które są niekompletne lub sprzeczne ze stanem faktycznym;
 8. poprawność i aktualność danych zawartych na Mapie
 9. brak ciągłości funkcjonowania Map, z przyczyn niezależnych od Treesat, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie licencjodawcy;
 10. całkowite zaprzestanie funkcjonowania Map, z przyczyn niezależnych od Treesat, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie licencjodawcy;
 11. szkody związane z nieprawidłowym odczytem Map.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta i Użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie do Aplikacji lub Usługi treści bezprawnych.

11. Treesat, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

12. Treesat, jeżeli uzyskał za wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

13. W działaniu Aplikacji lub Usługi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.

14. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Treesat za szkody wyrządzone umyślnie.

15. Treesat zapewnia Klientowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji lub Usługi w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 w trybie telefonicznym pod numerem [89 88 81 016] oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [pomoc@treesat.io].VII. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient oraz upoważnione przez niego osoby (m.in. Zarządca, Dyspozytorzy, Kontrahenci) zobowiązują się:

 1. korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie i zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 2. nie wprowadzać do Aplikacji danych osobowych, które zostały pozyskane w sposób sprzeczny z prawem, w tym w szczególności bez wiedzy lub zgody osoby, której dane osobowe dotyczą;
 3. nie zamieszczać w Aplikacji treści niezwiązanych z celami założonego w Konta, w tym w szczególności treści reklamowych, politycznych, religijnych, kontrowersyjnych, dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje lub sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi;
 4. nie podejmować działań, które mogłyby generować nadmierne obciążenie systemu teleinformatycznego, łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa;
 5. nie podejmować ani w jakikolwiek sposób nie umożliwiać osobom trzecim przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu Treesat Fleet Manager ani żadnej jego części.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób upoważnionych przez niego lub w jego imieniu do korzystania z Aplikacji, tj. Zarządcy, Dyspozytorów, oraz Kontrahentów.VIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników oraz Kierowców uwidocznionych w Aplikacji (m.in. imienia, nazwiska, numeru telefonu), w tym również danych telemetrycznych dotyczących Kierowców i Tras pozostaje Klient.

2. Klient oświadcza, iż w/w dane osobowe są wprowadzane do Systemu Treesat Fleet Manager w sposób dobrowolny, świadomy i zgodnie z prawem.

3. Klient powierza i poleca Treesat przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, na czas jej trwania.

4. Treesat oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zgodnie z prawem, w tym że stosuje szczególne zasady ostrożności związane z ochroną danych osobowych i dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z art. 32 RODO.

5. Treesat sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do tych danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

6. Treesat zabezpiecza powierzone dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7. Treesat zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

8. Treesat może powierzyć przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od Klienta na rzecz podmiotów trzecich współpracujących z Treesat, pod warunkiem zapewnienia w umowie z podmiotem trzecim takiego stopnia ochrony danych osobowych jaki wynika z niniejszej Umowy.  Klient wyraża również zgodę na transfer powierzonych danych osobowych poza obszar EOG.

9. Dane osobowe powierzone przez Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

10. Treesat pomaga Klientowi w wypełnianych przez niego obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności:

 1. w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO oraz z obowiązków dot. bezpieczeństwa danych osobowych określonych w art. 32-36 RODO;
 2. udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia niniejszych obowiązków oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich;
 3. niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Klienta, Treesat usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

12. Historia Trasy przechowywana jest przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty przejazdu. Po upływie w/w okresu Treesat jest uprawniony do usunięcia tych danych z Aplikacji oraz Systemu Treesat Fleet Manager.IX. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Aplikacji oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Treesat usług związanych z korzystaniem przez Klienta i Użytkowników z Aplikacji.

2. Reklamacje rozpatruje Treesat.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Klienta,
 2. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: [ul. Słonecznikowa 7, 10-820 Olsztyn] lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [pomoc@treesat.io]

5. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim.

6. Treesat rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Klientowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).

7. Wniesienie reklamacji oraz odmowa uwzględnienia reklamacji nie powodują zawieszenia obowiązków Klienta, wynikających z Umowy, w tym w szczególności związanych z uiszczaniem odpowiednich Płatności.X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Regulaminu bez uprzedniej zgody Treesat, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Treesat może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.

4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu w Aplikacji. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku.Załącznik nr 1 – Funkcje Systemu Treesat Fleet Manager i Urządzeń

Funkcje Systemu Treesat Fleet Manager
Mapa – monitorowanie pozycji pojazdów wraz z danym z komputera pokładowego pojazdu
POI – możliwość dodawania POI
Parkingi – możliwość dodawania oraz oceniania parkingów
Kontrahenci – możliwość dodawania kontrahentów razem z danymi kontaktowymi
Zlecenia – możliwość zakładania zleceń razem z wyznaczaniem Trasy i zakładaniem alarmów
Raporty – możliwość generowania raportów
Kierowcy – możliwość dodawania Kierowców do systemu
Formularze – możliwość podglądu uzupełnionych formularzy przez Kierowcę
Konta – możliwość zakładania Kont dla Dyspozytorów, Kierowców i Kontrahentów
Czat – możliwość korzystania z czatu pomiędzy Dyspozytorem, a Kierowcą
Kamera – podgląd i pobieranie nagrań z kamery zamontowanej w pojeździe

Urządzenia:
GPS – monitoring pozycji, prędkości, napięcia zasilania,
CAN Logger – odczyta danych z komputera pokładowego pojazdu,
Kamera – nagrywanie obrazu,
Router – transmisja danych z kamery.Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463