Regulamin korzystania z aplikacji Click2open

Wersja 1.0


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Regulamin zawiera także zasady świadczenia przez Usługodawcę usług opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.


II. Definicje

 1. Abonament - opłata uiszczana przez Użytkownika za możliwość korzystania z poszczególnych Usług Dodatkowych przez czas oznaczony wybrany przez Użytkownika spośród okresów wyszczególnionych w aktualnym cenniku, dostępnym w Aplikacji.
 2. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Click2open, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, służące do korzystania z Systemu i stanowiące jego element.
 3. Aplikacja Sklepu – oprogramowanie przeznaczone dla Urządzeń Mobilnych, umożliwiające korzystanie ze Sklepu Google Play za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego wyposażonego w system operacyjny Android.
 4. Regulamin - niniejszy dokument, określający między innymi zasady korzystania z Aplikacji.
 5. Sklep Google Play – sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę Google, służący w szczególności do dystrybucji utworów muzycznych i filmowych, e-booków oraz oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, przeznaczonych do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android.
 6. Spółka Google – spółka Google LLC, której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub spółka Google Ireland Limited, zarejestrowana w Irlandii z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lub każda inna spółka powiązana, stowarzyszona lub zależna od spółki Google LLC., będąca operatorem Sklepu Google Play.
 7. System – innowacyjny, stworzony i utrzymywany przez Usługodawcę zespół współpracujących ze sobą Urządzeń i oprogramowania (w tym Aplikacji) o funkcjonalnościach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 8. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych m.in. z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 9. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne, w szczególności telefon komórkowy.
 10. Urządzenie - rzecz ruchoma o funkcjonalnościach i parametrach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, dostarczająca do Systemu określone dane, które przetwarzane są w ramach Usługi.
 11. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika polegające na odbieraniu danych z Urządzeń przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Aplikacji, jak również na odbieraniu danych z Aplikacji przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Urządzeń;
 12. Usługi Dodatkowe – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Aplikacji w oparciu o niniejszy Regulamin, których specyfikacja wskazana jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
 13. Usługodawca - TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł;
 14. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
 15. Użytkownik  - podmiot będący stroną Umowy z Usługodawcą.


III. Regulamin świadczenia usług

 1. Aplikacja jest udostępniana przez Usługodawcę do korzystania bez dodatkowych opłat z tego tytułu, zgodnie z Regulaminem. Odpłatnymi elementami Systemu są Usługi Dodatkowe oraz Urządzenia, które Użytkownik nabywa we własnym zakresie. Użytkownicy mogą udostępniać sobie wzajemnie Urządzenia do korzystania.
 2. Aplikacja udostępniana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Google Play, zgodnie z odrębnymi regulacjami Sklepu Google Play.
 3. Regulamin jest przez Usługodawcę udostępniany nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy (w ramach procesu uzyskania dostępu do Aplikacji).
 4. Usługodawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na stronie internetowej https://treesat.io/dokumenty
 5. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie w Aplikacji oraz na stronie Sklepu Google Play, dotyczącej Aplikacji (w tym również w postaci linku http://treesat.io/dok-c2o-regulamin)
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie zamieszkuje w państwie, w stosunku do którego rząd Stanów Zjednoczonych zastosował embargo, albo które zostało wskazane przez rząd Stanów Zjednoczonych jak państwo wspierające terroryzm, a Użytkownik nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na listę osób niepożądanych (list of prohibited or restricted parties).


IV. Wymagania techniczne

 1. Skorzystanie z Aplikacji i Usługi przez Użytkownika jest możliwe przy spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, obejmujących m.in.
  1. wykorzystanie aktualnej (w tym niewymagającej aktualizacji lub zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym) wersji Aplikacji Sklepu, umożliwiającej korzystanie z tego Sklepu;
  2. posiadanie kompatybilnego z Aplikacją, poprawnie skonfigurowanego i znajdującego się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Urządzenia Mobilnego, przy czym w procesie pobierania Aplikacji ze Sklepu Użytkownik zostanie poinformowany czy jego Urządzenie spełnia wymóg kompatybilności z Aplikacją;
  3. zainstalowanie Aplikacji na kompatybilnym Urządzeniu Mobilnym;
  4. wyrażenie w procesie instalacji zgód na przyznanie Aplikacji dostępu do określonych uprawnień w ramach systemu Android;
  5. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu Mobilnym;
  6. posiadanie przez Użytkownika odpowiednich Urządzeń oraz dokonanie konfiguracji Urządzeń z Aplikacją w ramach dostępnego w Aplikacji (i opisanego w instrukcji obsługi dołączonej do Urządzenia) mechanizmu konfiguracji albo udostępnienie Urządzeń do korzystania przez innego Użytkownika.
 2. Skorzystanie z Usług Dodatkowych wymaga wykupienia przez Użytkownika Abonamentu.
 3. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji oraz z Usługi, nie jest świadczona przez Usługodawcę, ani nie stanowi elementu Aplikacji ani Usługi ani Systemu jako całości. Usługa transmisji danych jest dostarczana przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.
 4. Podmioty trzecie świadczące usługę transmisji danych mogą zbierać informacje dotyczące Urządzenia Mobilnego, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.
 5. W Aplikacji mogą być wyświetlane informacje na temat działalności Usługodawcy, w tym również oferty promocyjne i reklamy. Ich liczba oraz sposób ich prezentacji w Aplikacji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Powyższe informacje są traktowane jako część Aplikacji, a korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem Aplikacji oraz na używanie zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym Aplikacji dla celów marketingu bezpośredniego.


V. Korzystanie z aplikacji

 1. W celu skorzystania z Aplikacji konieczne jest jej pobranie ze Sklepu Google Play oraz instalacja na Urządzeniu Mobilnym. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sklepu.
 2. Instalacja Aplikacji może być dokonana na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Aplikacją i powinna być dokonana zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji.
 3. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji konieczne jest także dokonanie akceptacji Regulaminu.
 4. Dostęp do funkcji Aplikacji Użytkownik otrzymuje po przeprowadzeniu procesu rejestracji.
 5. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika danych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Prawidłowe dokonanie rejestracji skutkuje założeniem konta. Użytkownik nie jest właścicielem ani posiadaczem konta, a korzystanie przez Użytkownika z konta odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawiązanej w trakcie rejestracji.
 6. Dostęp do Usługi Użytkownik otrzymuje po prawidłowym przeprowadzeniu konfiguracji Urządzenia w Aplikacji. Dostęp do Usług Dodatkowych Użytkownik uzyskuje po uiszczeniu Abonamentu.
 7. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem kompatybilnego z Aplikacją Urządzenia Mobilnego, pozwalającego na transmisję danych z użyciem sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 8. Użytkownik może skorzystać z podstawowych funkcjonalności Aplikacji wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 9. Usługodawca może rozwijać Aplikację i dodawać do niej nowe funkcjonalności. Wprowadzenie takich zmian w Aplikacji nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu o ile nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych opłat.
 10. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może w celu świadczenia Usługi wykorzystywać serwer oferowany przez podmioty trzecie.


VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu uzyskania dostępu do Aplikacji.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 3. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza tym samym, że:
  a) jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  b) zapoznał się z Regulaminem (w tym załącznikami do Regulaminu) i zobowiązuje się go przestrzegać,
  c) zapoznał się z regulacjami Spółki Google i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Zawarcie Umowy skutkuje uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do nieodpłatnych funkcji Aplikacji. Użytkownik ma możliwość wykupienia odpowiednich Usług Dodatkowych, wyszczególnionych w aktualnym cenniku, dostępnym w Aplikacji.
 5. Aktywacja odpłatnej Usługi Dodatkowej następuje niezwłocznie po przekazaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzania dokonania opłaty lub w innym, późniejszym momencie, w zależności od wybranej przez Użytkownika możliwości.
 6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z cennikiem przed aktywowaniem danej Usługi Dodatkowej. Niezależnie od tego Usługodawca potwierdza odpowiednim komunikatem warunki świadczenia aktywowanej Usługi Dodatkowej.
 7. Uiszczanie Abonamentu odbywa się za pośrednictwem operatorów obsługujących systemy płatności, niezależnych od Usługodawcy, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach.
 8. Płatności Abonamentu dokonywać można w walutach określonych w cenniku oraz przez podmiot świadczący usługi obsługi płatności.
 9. Uiszczając Abonament Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usługi Dodatkowej przez czas oznaczony, czyli dokonuje subskrypcji Usługi Dodatkowej na dany okres rozliczeniowy.
 10. akakolwiek zmiana cennika nie ma wpływu na zasady świadczenia Usług Dodatkowych na rzecz Użytkowników, którzy opłacili już Usługę Dodatkową na czas oznaczony.
 11. Użytkownikowi, w związku z poinformowaniem go przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu (przekazaniu Użytkownikowi zakupionej Usługi Dodatkowej) Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, która stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.134) o prawach konsumenta w wypadku rozpoczęcia przez Usługodawcę świadczenia usługi za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.
 12. W przypadku podania Usługodawcy przez Użytkownika swoich danych w okresie obowiązywania Umowy (po uzyskaniu dostępu do Aplikacji), Użytkownik oświadcza również, iż:
  a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 13. W przypadku podania Usługodawcy przez Użytkownika danych osób trzecich w okresie obowiązywania Umowy Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 14. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego. W przypadku aktywnych Usług Dodatkowych skutek w postaci rozwiązania Umowy następuje po upływie okresu objętego stosownym Abonamentem.
 15. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie w sytuacji:
  a) określonej w pkt. VII.6 Regulaminu,
  b) korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi w sposób sprzeczny z  prawem, Regulaminem lub regulacjami Spółki Google,
  c) innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub regulacji Spółki Google.
 16. W sytuacjach opisanych w pkt VI.15 powyżej Usługodawca, przed rozwiązaniem Umowy, jest także uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji, Usługi oraz Usług dodatkowych na czas określony, w tym do czasu usunięcia przez Użytkownika skutków dokonanych naruszeń.
 17. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy poprzez wyświetlenie w Aplikacji informacji o rozwiązaniu Umowy, a przypadku podania przez Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy swojego adresu e-mail – również poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na podany adres poczty elektronicznej.
 18. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji Usług Dodatkowych udostępnionych Użytkownikowi, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.


VII. Zasady udzielenia licencji

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencje mają charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencje na korzystanie z Aplikacji udzielane są bez dodatkowych opłat z tytułu ich udzielenia.
 2. Licencje udzielane są na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.
 3. Licencje umożliwiają korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.
 4. Licencje upoważniają do korzystania z Aplikacji bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  a) wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,
  b) utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym;
  c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji;
  d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
  a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
  b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji;
  c) wyodrębnieniem części składowych z Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji;
  d) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji;
  e) publikowaniem Aplikacji;
  f) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji;
  g) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, regulacjami Spółki Google lub obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 6. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka Google oraz wyznaczone przez nią podmioty są lub mogą być upoważnione obok Usługodawcy do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy.


VIII. Prawa i obowiązki

 1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także elementów Aplikacji, w tym do logotypu oraz układu i kompozycji elementów umieszczonych w Aplikacji, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy (w tym Spółki Google). Ponadto Usługodawcy przysługują prawa do know-how związanego ze Systemem. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym punkcie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawcy przysługują wszelkie uprawnienia pozwalające na świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu w tym z Aplikacji oraz usług w ramach Aplikacji.
 3. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.
 4. W zakresie, w jakim Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, ma on obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez niego z usług podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik jest również zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji Spółki Google oraz regulacji dotyczących korzystania ze Sklepu Google Play.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie do Aplikacji lub Usługi treści bezprawnych.


IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca wskazuje aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji i Usługi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/dok-wykaz-zagrozen
 2. Usługodawca stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których Usługodawca świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Usługodawcy, pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody, które to zdarzenia powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Mobilnych, którymi posługuje się Użytkownik,
  b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej;
  c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
  d) skutki wprowadzenia w Aplikacji przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  e) skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim;
  f) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
  g) skutki niepoprawnego działania Aplikacji, wynikające z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub będących następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji;
  h) szkody powstałe na skutek zawarcia w Aplikacji informacji, które są niekompletne lub sprzeczne ze stanem faktycznym;
  i) zmiany w funkcjonowaniu w Aplikacji, w tym również zmiany uniemożliwiające korzystania z Aplikacji, a także trwałe usunięcie Aplikacji ze Sklepu Google Play, w przypadku gdy działania te są związane z działaniami Spółki Google wobec Usługodawcy, w tym w szczególności w związku ze zmianą regulacji Spółki Google.
 4. Usługodawca, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca, jeżeli uzyskał za wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 6. W działaniu Aplikacji lub Usługi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.
 7. W zakresie objętym Regulaminem Usługodawca odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka Google odpowiada za funkcjonowanie Aplikacji jedynie w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ta przewidziana jest przez prawo, któremu podlega Spółka Google lub przez regulacje Spółki Google, którym podlega Użytkownik.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji lub Usługi w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 w trybie telefonicznym pod numerem Usługodawcy 89 88 81 016 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pomoc@treesat.io. Spółka Google nie świadczy usług serwisu ani usług wsparcia Aplikacji.


X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy), które zostały przekazane Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji i Usługi.
 2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną Usługodawca stosuje unormowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także Ustawy.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.


XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Aplikacji lub Usługi oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko lub firma),
  b) adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
  c) nr telefonu Użytkownika,
  d) przedmiot reklamacji,
  e) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ulicy Słonecznikowej 7, 10-820 Olsztyn lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  pomoc@treesat.io
 5. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).
 7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu w Aplikacji (lub na stronie Sklepu Google Play dotyczącej Aplikacji).
 4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy na warunkach opisanych w pkt VI.14 Regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2019 roku.

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463