Regulamin sklepu internetowego Treesat

Wersja 1.0

obowiązuje od 19 czerwca 2023 roku


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego Treesat, składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Serwisie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.


§ I. WSTĘP

 1. Serwis Internetowy Treesat działający pod adresem www.sklep.Treesat.io jest prowadzony przez Treesat Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wędkarska 38b, 10-180 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 369349018, posiadającą NIP: 7393910463, zwaną w niniejszym regulaminie Treesat.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt.2, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 4. Dane kontaktowe:
  Mail: info@Treesat.io
  Telefon: +48 89 888 10 16
  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


§ II. DEFINICJE

SERWIS INTERNETOWY - sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem https://store.treesat.io/

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

OFERTA ZAKUPU - oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Serwisie Internetowym;

ZAMÓWIENIE - wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Treesat do realizacji;

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas jaki potrzebny jest Treesat do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA - czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Treesat;

FIRMA KURIERSKA - podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Treesat do wykonywania jego zobowiązań związanych Z dostawą zamówienia do Klienta;

DOWÓD ZAKUPU - jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Treesat. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KOSZYK - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ III. REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie
 2. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Klient składa Treesat ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” w sekcji „Koszyk”.
 6. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 7. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów
 8. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  1. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,
  2. ich cechy oraz liczbę,
  3. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
   1. imię i nazwisko Klienta;
   2. nazwę firmy (opcjonalnie);
   3. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
   4. aktywny adres e-mail Klienta;
   5. aktywny numer telefonu Klienta;
   6. adres e-mail do założenia konta w usłudze


§ IV. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży Treesat zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Treesat Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.
 5. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zapłaty można dokonać:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej;
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 8. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 9. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.


§ V. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Treesat może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.


§ VI. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Treesat, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od Treesat informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.
 5. Treesat realizuje dostawy zamówionych produktów na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy Kurierskiej dostępnym na stronie WWW pod linkiem https://dhl24.com.pl
 6. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient.
 7. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z Treesat przez e-mail: kontakt@treesat.io potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony, a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.


§ VII. REKLAMACJE

 1. Jeżeli towar ma wadę Klient ma prawo:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  2. Żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli klientem jest konsumentem, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami, kupujący (klient niebędący konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni kalendarzowych o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ VIII. INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Treesat informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Treesat nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Treesat, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).


§ IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Serwisie Internetowym Treesat.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Treesat na adres mailowy pomoc@treesat.io pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z dowodem zakupu.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Treesat wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Treesat nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Treesat zwraca Konsumentowi cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).


§ X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupu w Serwisie Internetowym Treesat Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.


§ XI. RODO

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treesat może zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Regulamin sklepu określa zasady zakupu produktów. Zasady szczegółowe określają Regulaminy usług dostępne na stronie www.treesat.io/dokumenty. Regulaminy usług są nieodłącznym elementem zasad zakupu usług.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Kliknij tutaj, aby pobrać

Newsletter