Regulamin korzystania z aplikacji Treesat Pins

Wersja 1.0 z 20.08.2019


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, w tym prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy– jako stron umowy o korzystanie z Aplikacji.
 3. Regulamin zawiera także zasady świadczenia przez Usługodawcę usług opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 4. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.
 5. Strony wyraźnie potwierdzają, że Regulamin stanowi regulację umowną zawieraną wyłącznie pomiędzy Stronami, tj. Użytkownikiem i Usługodawcą, a Apple nie jest stroną tejże Umowy.


II. Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą TREESAT PINS, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem platformy App Store prowadzonej przez spółkę Apple, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, służące do korzystania z Systemu i stanowiące jego element.
 2. Aplikacja Sklepu – oprogramowanie przeznaczone dla Urządzeń Mobilnych, umożliwiające korzystanie ze sklepu App Store za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego wyposażonego w system operacyjny iOS.
 3. Regulamin - niniejszy dokument, określający między innymi zasady korzystania z Aplikacji.
 4. App Store – sklep internetowy, prowadzony przez spółkę Apple, służący w szczególności do dystrybucji oprogramowania - aplikacji przeznaczonych do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny iOS.
 5. Apple – spółka Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA. lub spółka powiązana, stowarzyszona lub zależna od spółki Apple Inc., będąca operatorem sklepu App Store.
 6. System – innowacyjny, stworzony i utrzymywany przez Usługodawcę zespół współpracujących ze sobą Urządzeń i oprogramowania (w tym Aplikacji i dedykowanej strony internetowej) o funkcjonalnościach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 7. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych m.in. z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 8. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilne, w szczególności telefon komórkowy.
 9. Urządzenie - rzecz ruchoma o funkcjonalnościach i parametrach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, dostarczająca do Systemu określone dane, które przetwarzane są w ramach Usługi.
 10. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika polegające na odbieraniu danych z Urządzeń, przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Aplikacji, jak również na odbieraniu danych z Aplikacji przetwarzaniu ich i przekazywaniu do Urządzeń;
 11. Usługodawca - TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł
 12. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123)
 13. Użytkownik  - podmiot będący stroną Umowy z Usługodawcą.


III. Regulamin świadczenia usług

 1. Aplikacja i Usługa jest udostępniana przez Usługodawcę do korzystania bez dodatkowych opłat z tego Użytkownikowi w ramach odrębnej umowy z Usługodawcą.
 2. Aplikacja udostępniana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem sklepu App Store, zgodnie z odrębnymi regulacjami sklepu App Store. Niniejszy Regulamin nie będzie pozostawał w sprzeczności z postanowieniami regulaminu App Store (the App Store Terms of Service). W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu pozostawały niezgodne z postanowieniami regulaminu App Store, zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu App Store.
 3. Regulamin jest przez Usługodawcę udostępniany nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy (w ramach procesu uzyskania dostępu do Aplikacji).
 4. Usługodawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na stronie internetowej: https://treesat.io/dokumenty
 5. Regulamin dostępny jest na stronie App Store, dotyczącej Aplikacji
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie zamieszkuje w państwie, w stosunku do którego rząd Stanów Zjednoczonych zastosował embargo, albo które zostało wskazane przez rząd Stanów Zjednoczonych jak państwo wspierające terroryzm, a Użytkownik nie został wpisany przez rząd Stanów Zjednoczonych na listę osób niepożądanych (list of prohibited or restricted parties).


IV. Wymagania techniczne

 1. Skorzystanie z Aplikacji i Usługi przez Użytkownika jest możliwe przy spełnieniu wymagań technicznych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, obejmujących m.in.
  a) wykorzystanie aktualnej (w tym niewymagającej aktualizacji lub zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym) wersji Aplikacji Sklepu, umożliwiającej korzystanie z tego Sklepu;
  b) posiadanie kompatybilnego z Aplikacją, poprawnie skonfigurowanego i znajdującego się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Urządzenia Mobilnego, przy czym w procesie pobierania Aplikacji z App Store Użytkownik zostanie poinformowany czy jego Urządzenie spełnia wymóg kompatybilności z Aplikacją;
  c) zainstalowanie Aplikacji na kompatybilnym Urządzeniu Mobilnym;
  d) wyrażenie w procesie instalacji zgód na przyznanie Aplikacji dostępu do określonych uprawnień w ramach systemu iOS;
  e) aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu Mobilnym;
  f) posiadanie przez Użytkownika odpowiednich Urządzeń;
  g) dokonanie konfiguracji Urządzeń z Aplikacją w ramach dostępnego w Aplikacji (i opisanego w instrukcji obsługi dołączonej do Urządzenia) mechanizmu konfiguracji.
 2. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji oraz z Usługi, nie jest świadczona przez Usługodawcę, ani nie stanowi elementu Aplikacji ani Usługi ani Systemu jako całości. Usługa transmisji danych jest dostarczana przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.
 3. Podmioty trzecie świadczące usługę transmisji danych mogą zbierać informacje dotyczące Urządzenia Mobilnego, w szczególności takie jak informacje techniczne o urządzeniu, systemie czy oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik. Usługodawca nie ma wpływu na zbieranie takich danych przez podmioty trzecie. Regulacje dotyczące zbierania takich danych określane są przez podmioty trzecie świadczące takie usługi.
 4. W Aplikacji mogą być wyświetlane informacje na temat działalności Usługodawcy, w tym również oferty promocyjne i reklamy. Ich liczba oraz sposób ich prezentacji w Aplikacji może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Powyższe informacje są traktowane jako część Aplikacji, a korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem Aplikacji oraz na używanie zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym Aplikacji dla celów marketingu bezpośredniego.


V. Korzystanie z aplikacji

 1. W celu skorzystania z Aplikacji konieczne jest jej pobranie z App Store oraz instalacja na Urządzeniu Mobilnym. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub Aplikacji Sklepu.
 2. Instalacja Aplikacji może być dokonana na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Aplikacją i powinna być dokonana zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji.
 3. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji konieczne jest także dokonanie akceptacji Regulaminu.
 4. Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika danych wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Prawidłowe dokonanie rejestracji skutkuje założeniem konta. Użytkownik nie jest właścicielem ani posiadaczem konta, a korzystanie przez Użytkownika z konta odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawiązanej w trakcie rejestracji.
 5. Dostęp do Usługi Użytkownik otrzymuje po prawidłowym przeprowadzeniu konfiguracji Urządzenia w Aplikacji.
 6. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem kompatybilnego z Aplikacją Urządzenia Mobilnego, pozwalającego na transmisję danych z użyciem sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
 7. Użytkownik może skorzystać z podstawowych funkcjonalności Aplikacji wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 8. Usługodawca może rozwijać Aplikację i dodawać do niej nowe funkcjonalności. Wprowadzenie takich zmian w Aplikacji nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu o ile nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych opłat.
 9. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może w celu świadczenia Usługi wykorzystywać serwer oferowany przez podmioty trzecie.
 10. Strony przyznają, że Usługodawca pozostaje podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym (brak odpowiedzialności Apple) za Aplikację i jej treść. Strony przyznają, że Apple nie jest w żadnym stopniu zobowiązane do świadczeniach jakichkolwiek usług serwisowych lub utrzymaniowych w stosunku do Aplikacji.


VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu uzyskania dostępu do Aplikacji.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 3. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza tym samym, że:
  a) jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  b) zapoznał się z Regulaminem (w tym załącznikami do Regulaminu) i zobowiązuje się go przestrzegać,
  c) zapoznał się z regulacjami spółki Apple i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. W przypadku podania Usługodawcy przez Użytkownika swoich danych w okresie obowiązywania Umowy (po uzyskaniu dostępu do Aplikacji), Użytkownik oświadcza również, iż:
  a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. W przypadku podania Usługodawcy przez Użytkownika danych osób trzecich w okresie obowiązywania Umowy Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
 7. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać Umowę w każdym czasie w sytuacji:
  a) określonej w pkt. VII.6 Regulaminu,
  b) korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub regulacjami spółki Apple,
  c) innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub regulacji spółki Apple.
 8. W sytuacjach opisanych w pkt VI.7 powyżej Usługodawca, przed rozwiązaniem Umowy, jest także uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji i Usługi na czas określony, w tym do czasu usunięcia przez Użytkownika skutków dokonanych naruszeń.
 9. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.


VII. Zasady udzielenia licencji

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencje mają charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencje na korzystanie z Aplikacji udzielane są bez dodatkowych opłat z tytułu ich udzielenia.
 2. Licencja udzielona na podstawie niniejszego Regulaminu jest nieprzenoszalna i ograniczona do zezwolenia na korzystanie z Aplikacji na urządzeniach marki Apple (Apple-branded Products), które Użytkownik posiada, i pozostaje zgodna z zasadami użytkowania wskazanymi w regulacjach App Store (Usage Rules set forth in the App Store Terms of Service), co nie ogranicza możliwości korzystania w ramach współdzielenia poprzez „Family Sharing” czy przez licencje masowe. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.
 3. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.
 4. Licencje upoważniają do korzystania z Aplikacji bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  a) wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Mobilnego,
  b) utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym;
  c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji;
  d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
  a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
  b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji;
  c) wyodrębnieniem części składowych z Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji;
  d) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji;
  e) publikowaniem Aplikacji;
  f) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji;
  g) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, regulacjami spółki Apple lub obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 6. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Apple oraz wyznaczone przez nią podmioty są, lub mogą być upoważnione obok Usługodawcy do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy.


VIII. Prawa i obowiązki

 1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także elementów Aplikacji, w tym do logotypu oraz układu i kompozycji elementów umieszczonych w Aplikacji, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy (w tym spółki Apple). Ponadto Usługodawcy przysługują prawa do know-how związanego z Systemem. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym punkcie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawcy przysługują wszelkie uprawnienia pozwalające na świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu w tym z Aplikacji oraz usług w ramach Aplikacji.
 3. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.
 4. W zakresie, w jakim Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, ma on obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem przez niego z usług podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik jest również zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji spółki Apple oraz regulacji dotyczących korzystania ze sklepu App Store.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności poprzez wprowadzenie do Aplikacji lub Usługi treści bezprawnych.


IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca wskazuje aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji i Usługi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: https://treesat.io/dok-wykaz-zagrozen
 2. Usługodawca stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których Usługodawca świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Usługodawcy, pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody, które to zdarzenia powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Mobilnych, którymi posługuje się Użytkownik,
  b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem siły wyższej;
  c) nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
  d) skutki wprowadzenia w Aplikacji przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  e) skutki udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim;
  f) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
  g) skutki niepoprawnego działania Aplikacji, wynikających z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub będących następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji;
  h) szkody powstałe na skutek zawarcia w Aplikacji informacji, które są niekompletne lub sprzeczne ze stanem faktycznym;
  i) zmiany w funkcjonowaniu w Aplikacji, w tym również zmiany uniemożliwiające korzystania z Aplikacji, a także trwałe usunięcie Aplikacji ze sklepu App Store, w przypadku, gdy działania te są związane z działaniami spółki Apple wobec Usługodawcy, w tym w szczególności w związku ze zmianą regulacji spółki Apple.
 4. Usługodawca, jeżeli otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 5. Usługodawca, jeżeli uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 6. W działaniu Aplikacji lub Usługi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.
 7. W zakresie objętym Regulaminem Usługodawca odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelka odpowiedzialność gwarancyjna Apple wobec Użytkownika w związku z Aplikacją ograniczona jest zwrotu Użytkownikowi ceny, którą ten zapłacił za Aplikację w App Store. Jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność odszkodowawcza Apple jest wyraźnie wyłączona.
 9. Strony potwierdzają, że Usługodawca, a nie Apple, odpowiadać będzie wobec Użytkownika lub osób trzecich za roszczenia związane z Aplikacją, w tym związane z posiadaniem lub używaniem Aplikacji, dotyczy to w szczególności:
  a) Odpowiedzialności za produkt;
  b) Zgodności Aplikacji z prawem;
  c) Roszczeń związanych z ochroną konsumentów lub podobnym ustawodawstwem,
 10. Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy osoba trzecia podniesie roszczenia, że Aplikacja lub używanie Aplikacji przez Użytkownika, lub też jej posiadanie przez Użytkownika narusza jej prawa własności intelektualnej, Usługodawca (a nie Apple) będzie podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zbadanie sprawy, obronę przed takimi roszczeniami lub za ich ugodowe zaspokojenie.
 11. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.
 12. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji lub Usługi w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 w trybie telefonicznym pod numerem Usługodawcy: 89 88 81 016 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pomoc@treesat.io
 13. Apple nie świadczy usług serwisu ani usług wsparcia Aplikacji.


X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (Umowy), które zostały przekazane Usługodawcy w związku z korzystaniem z Aplikacji i Usługi.
 2. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną Usługodawca stosuje unormowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także Ustawy.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.


XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym nieprawidłowego działania Aplikacji lub Usługi oraz w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (w szczególności imię i nazwisko lub firma),
  b) adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
  c) nr telefonu Użytkownika,
  d) przedmiot reklamacji,
  e) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres ulicy Słonecznikowej 7, 10-820 Olsztyn lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  pomoc@treesat.io
 5. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy).
 7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. Strony przyznają i zgadzają się, by Apple i spółki zależne Apple były zamierzonymi beneficjentami niebędącymi stronami Umowy. Poprzez akceptację przez Użytkownika Regulaminu, Apple nabywa prawo do bezpośredniego stosowania Regulaminu wobec Użytkownika – jako zamierzony beneficjent nie będący stroną Umowy.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu umieszczenia treści nowego Regulaminu w Aplikacji (lub na stronie sklepu App Store dotyczącej Aplikacji).
 5. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość rozwiązania Umowy na warunkach opisanych w pkt VI.6 Regulaminu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2019 roku.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) adres e-mail
  b) numer telefonu
  c) imię, nazwisko (podane w trakcie procedury reklamacji),
  d) adres do korespondencji (podany w trakcie procedury reklamacji)
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika o których mowa w ust. 2 powyżej w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy z Użytkownikiem, w tym w szczególności w celu umożliwienia mu korzystania z Aplikacji i Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  b) w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stosowanie marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  e) w celach statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż:
  a) przez czas obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  b) przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  c) w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – do czasu cofnięcia zgody;
  d) w przypadku pozostałych danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
  g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody – do cofnięcia zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  h) wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Dane Użytkownika przekazywane będą przez Usługodawcę podmiotom świadczącym usługi serwerowe. Usługodawca nie planuje przekazywać danych Użytkownika do państw trzecich (poza EOG).
 7. Aplikacja wykorzystuje ponadto narzędzia zaufanych firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dot. ich funkcjonowania (http://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf).
 8. W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pomoc@treesat.io
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych:
  a) obejmujących numer telefonu oraz adres email jest konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji i Usługi.
  b) obejmujących imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres email jest konieczne do przeprowadzeni postępowania reklamacyjnego.
 10. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych jest dobrowolne.


Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Podstawowe funkcjonalności Aplikacji:
  a) dodawanie i usuwanie Urządzeń
  b) dostęp do Urządzeń
  c) podgląd lokalizacji Urządzeń
  d) podgląd prędkości pojazdu z zainstalowanym Urządzeniem
 2. Wymagania techniczne do skorzystania z Aplikacji i Usługi:
  a) wersja systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego: iOS 11 lub nowszy
  b) udzielenie zgody w ramach systemu operacyjnego iOS na: lokalizację, face ID
 3. Dane niezbędne do Rejestracji w Aplikacji:
  a) Numer telefonu
  b) Adres email
  c) Hasło
 4. Podstawowe funkcjonalności Systemu:
  a) bieżąca pozycja pojazdu
  b) włączony/wyłączony zapłon samochodu (czas postoju)
  c) aktualna prędkość pojazdu
  d) możliwość szybkiej zmiany nazwy pojazdu
  e) wybór czterech map
  f) dostęp do różnego rodzaju warstw np. lepsza widoczność dróg
  g) dostęp do 12 miesięcznej historii trasy pojazdów
  h) wyznaczania trasy dla pojazdu
  i) szybki podgląd tras historycznych z podziałem na Jazdę/Postój
  j) licznik przejechanych kilometrów
  k) czas pracy kierowcy
  l) raport z trasy
  m) raporty z podziałem na jazdę prywatną i służbową
  n) przypomnienia o przeglądach
  o) możliwość tworzenia punktów własnych (POI)
  p) raporty punktów POI dla pojazdu i miejsca
  q) raporty zmiany stanu wyjść np. otwarcia przestrzeni ładunkowej, uruchomienia pompy (opcja)
  r) monitorowanie stanu napięcia akumulatora
  s) raporty otwarcia drzwi (opcja)
  t) raport tankowań (opcja)
  u) dostęp do pojazdów poprzez aplikację mobilną

 5. Podstawowe funkcjonalności i parametry Urządzeń:

Nazwa funkcjonalności Opis Potrzebne parametry pojazdu
Mapa i nawigacja Pomogą odnaleźć Twój pojazd pozostawiony na parkingu lub w obcym mieście Pozycja pojazdu, prędkość pojazdu, azymut pojazdu, status stacyjki

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463