Regulamin świadczenia usługi “KIA Assist” przez Treesat Sp. z o.o.

Wersja 1.0 z dnia 14.03.2019


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Operatora usługi KIA Assist oraz korzystania przez Użytkownika z aplikacji mobilnej KIA Assist („Aplikacja”). Instrukcja obsługi Aplikacji udostępniana jest przez Operatora na stronie internetowej pod adresem: treesat.io/kia-assist.

Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 – dalej: Ustawa) w sposób opisanych w § 1.3 poniżej.

świadczenie usługi KIA Assist obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, w tym przechowywanie, wysyłanie i odbieranie oraz przekazywanie określonych danych poprzez sieci telekomunikacyjne, co następuje za pomocą urządzeń końcowych: Samochodowego Urządzenia Końcowego i Urządzenia Mobilnego Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja oraz Chmury Treesat.io, jak również przy wykorzystaniu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę tychże usług (Dostawca Usług Telekomunikacyjnych).

Aplikacja udostępniana jest w ramach platformy dystrybucji cyfrowej programów przeznaczonych dla urządzeń końcowych użytkowników. Stroną umowy zawieranej na podstawie Regulaminu pozostaje Użytkownik i Operator.

Operatorem jest spółka TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł („Operator”). Operator oferuje i rozwija Aplikację, świadczy Usługi, o których mowa w Regulaminie oraz utrzymuje i rozwija platformę Treesat.io, za pomocą świadczenie Usług jest możliwe.Definicje i zobowiązania stron

Pojęciom wykorzystywanym w Regulaminie pisanym dużą literą nadaje się znaczenie wskazane w treści Regulaminu, w tym w poniższych definicjach:

 • Aplikacja – aplikacja mobilne KIA Assist instalowalna na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, możliwa do pobrania z AppStore dla systemu iOS lub z Google Play – dla systemu Android;
 • Urządzenie Mobilne Użytkownika – urządzenie przenośne z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS lub Android, na którym Użytkownik może zainstalować Aplikację w celu korzystania z Usługi, w szczególności smartphone lub tablet;
 • Samochodowe Urządzenie Końcowe – zainstalowane w samochodzie wykorzystywanym przez Użytkownika urządzenie KIA Assist Wire zbierające dane na temat samochodu i jego zachowania w trakcie jazdy i spoczynku oraz przekazujące te dane do Chmury Treesat.io w celu umożliwienia udostępniania tych danych Użytkownikowi w Aplikacji;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji na podstawie zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usług, co nastąpiło poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu;
 • Dostawca Usług Telekomunikacyjnych – podmiot, z usług którego Operator korzysta w celu zapewnienia łączności pomiędzy Samochodowym Urządzeniem Końcowym wyposażonym w kartę SIM umożliwiającą podłączenie tego Urządzenia do Internetu (usługa transmisji danych).
 • Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 );
 • Usługa – zbiorcze określenie usług świadczonych przez Operatora wobec Użytkownika korzystającego z Samochodowego Urządzenia Końcowego, Urządzenia Mobilnego Użytkownika i Aplikacji;
 • Chmura Treesat.io – autorskie rozwiązanie programistyczno-infrastrukturalne wykorzystujące oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Operatorowi, zespół serwerów i łącz oraz know-how, bazy danych i inne przedmioty praw własności intelektualnej wykorzystywane do pozyskiwania danych z Samochodowych Urządzeń Końcowych i przetwarzanie ich w celu realizacji Usługi;
 • Konto – wyodrębniony zbiór zasobów w Chmurze Treesat.io w sposób wydzielony od innych kont Użytkowników, zindywidualizowanych pod kątem Użytkownika, do których Użytkownik posiada dostęp za pomocą loginu i hasła;
 • KIA Motors Polska – spółka "KIA MOTORS POLSKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa, KRS 0000018778; NIP 5261910258; REGON 012710235.

Operator zgodnie z treścią art. 6 pkt. 1 Ustawy, zobowiązuje się wskazywać aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: treesat.io/kia-assist.

Operator stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których Operator świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa w ust. 2.2 powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Operatora – pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.

Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik mogą zostać wskazane przez Operatora za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: treesat.io/kia-assist.

Usługa polega na odbieraniu danych przekazywanych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe, przetwarzaniu ich w ramach Chmury Treesat.io, przekazywaniu do Aplikacji, przekazywaniu do KIA Motors Polska oraz przedsiębiorców będących autoryzowanymi dystrybutorami (dealerami) marki KIA w Polsce oraz autoryzowanymi serwisantami samochodów marki KIA w Polsce, a także na udostępnianiu Użytkownikowi za pomocą Aplikacji danych i treści, w tym treści przekazywanych przez ww. podmioty (Usługa).

świadczenie Usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, czego wyrazem jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Usłudze (założenie Konta), w tym akceptacja Regulaminu.

Usługa, jak i korzystanie z Aplikacji są odpłatne – przy czym opłata stanowi element ceny Samochodowego Urządzenia Końcowego nabywanego w celu korzystania z Usługi i Aplikacji. Cena Samochodowego Urządzenia Końcowego obejmuje również wynagrodzenie Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych z tytułu świadczonych przez niego usług w stosunku do danego Samochodowego Urządzenia Końcowego.

Usługa świadczona jest w celu utrzymania komunikacji pomiędzy Samochodowym Urządzeniem Końcowym a Aplikacją Użytkownika i przekazywania do Aplikacji danych zbieranych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe – wykorzystywanych kolejno w Aplikacji do realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji. Funkcje Aplikacji wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiana treści Załącznika nr 1 poprzez dodawanie nowych funkcji Aplikacji nie stanowi zmiany treści Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

Ponadto Usługa świadczona jest w celu zbierania danych o ilości przejechanych kilometrów od chwili zamontowania Samochodowego Urządzenia Końcowego w pojeździe, w celu lokalizacji możliwej kolizji pojazdu, w razie jej wystąpienia, oraz w celu przekazania danych do KIA Motors Polska w celu optymalizacji świadczenia niezbędnych usług serwisowych w stosunku do samochodu, w którym zamontowane jest Samochodowe Urządzenie Końcowe, a także przekazywania lokalizacji wypadku służbom ratunkowym w celu potencjalnego ułatwienia dotarcia służb ratunkowych do miejsca wypadku. Działania związane z weryfikacją, czy doszło do kolizji oraz ewentualnym serwisowaniem pojazdu, jak i zawiadamianiem służb ratunkowych wykonuje KIA Motors Polska.

W celu korzystania z Usługi, w tym zwłaszcza w celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik poza posiadaniem samochodu marki KIA wyposażonego w Samochodowe Urządzenie Końcowe, winien dysponować systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do Internetu;
 • urządzenie końcowe (mobilne) z system operacyjnym umożliwiającym zainstalowanie i uruchomienie Aplikacji (wersja Android 6.0 i nowsze, wersja IOS 11.0 lub nowsza).

Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

Użytkownik korzystając z Usługi, w tym z Aplikacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z tychże w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz praw Operatora.

Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż Aplikacja, jak również nie ma prawa modyfikowaćSamochodowego Urządzenia Końcowego w jakikolwiek sposób, czy dokonywać innych działań, które mogą skutkować przeciążeniem działania Samochodowego Urządzenia Końcowego, Aplikacji, Chmury Treesat.io.

Operator może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub wybranej jej części w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Operatora czy praw osób trzecich.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana na żądanie Użytkownika w każdym czasie, oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie. żądanie, o którym mowa może zostać przesłane do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@treesat.io – o ile zostanie wysłane z adresu email wskazanego przez Użytkownika w ramach Konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi spowoduje usunięcie wszystkich danych odnoszących się do Użytkownika, czy zebranych z Samochodowego Urządzenia Końcowego, z którego korzysta Użytkownik a gromadzonych w toku korzystania z Usługi, o ile Operator nie jest zobowiązany do ich przechowywania/przetwarzania przez bezwzględnie obowiązujące go przepisy prawa. Usunięcie danych, o których mowa powyżej zgromadzonych dotychczas w stosunku do Użytkownika i pojazdu, w którym zainstalowane jest Samochodowe Urządzenie Końcowe przyporządkowane do Konta Użytkownika nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik oświadczył, że rozwiązuje Umowę o świadczenie Usługi.

Operator nie jest zobowiązany do trwałego przechowywania wszystkich zbieranych danych w toku korzystania z Usługi. Operator usuwa dane historyczne starsze niż 3 miesiące, o ile co innego nie wynika z uzgodnień z Użytkownikiem.Rejestracja użytkownika / rejestracja pojazdu / kontrola danych w aplikacji

świadczenie Usługi oraz korzystanie z Aplikacji wymaga założenia Konta – tj. rejestracji Użytkownika w usłudze (Rejestracja). W toku rejestracji Użytkownik podaje określone w Aplikacji dane (w tym identyfikuje pojazd, w którym zainstalowano Samochodowe Urządzenie Końcowe i to urządzenie) oraz wyraża zgodę o określonej w Aplikacji treści na przetwarzanie jego danych osobowych.

Użytkownik nie jest właścicielem ani posiadaczem Konta, a korzystanie przez Użytkownika z Konta odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawiązanej w trakcie rejestracji. Po rozwiązaniu tejże umowy, Użytkownik traci uprawnienie do korzystania z Konta.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania loginu i hasła osobom trzecim.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana na żądanie Użytkownika w każdym czasie, oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

W przypadku gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej Rejestracji, skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi na żądanie Użytkownika nastąpi jedynie w odniesieniu do Konta, w stosunku do którego Użytkownik zażądał rozwiązania Umowy.

Użytkownik dokonując Rejestracji, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas Rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wartości przedstawiane w Aplikacji i otrzymywane za pomocą Samochodowego Urządzenia Końcowego to wartości orientacyjne, a Samochodowe Urządzenie Końcowe nie stanowi urządzenia diagnostycznego i dla prawidłowości przedstawianych w Aplikacji danych czy komunikatów może być konieczne współdziałanie ze strony Użytkownika. W szczególności Użytkownik powinien dokonywać cyklicznej weryfikacji stanu licznika wskazywanego w Aplikacji w samochodzie, w którym zamontowane jest Samochodowe Urządzenie Końcowe. W przypadku, gdy wartości te nie pokrywają się – Użytkownik powinien korygować zapis przedstawiany w Aplikacji. Ponadto, w celu otrzymania odpowiednich powiadomień – Użytkownik powinien wprowadzić w Aplikacji odpowiednie daty (daty przeglądów, daty zakończenia okresu ubezpieczenia, itp.).Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Samochodowe Urządzenie Końcowe zbiera dane o charakterze przybliżonym, orientacyjnym. Na prawidłowość informacji wyświetlanych w Aplikacji Użytkownika mogą mieć wpływ orientacyjny charakter danych zbieranych z Samochodowego Urządzenia Końcowego, jak również inne czynniki, w tym na przykład zaniechanie działania ze strony Użytkownika (np. zaniechanie zresetowania licznika wskazującego liczbę kilometrów – wskazującego konieczność przeprowadzenia przeglądów samochodu). W przypadku, gdy działanie Użytkownika jest wymagane, a nie zostało ono wykonane – Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe informowanie Użytkownika w Aplikacji o parametrach samochodu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Operator nie ponosi odpowiedzialności również za skutki następujących okoliczności pozostających poza jego wpływem:

 • brak komunikacji Samochodowego Urządzenia Końcowego z Chmurą Treesat w przypadku wykorzystania urządzenia zagłuszającego sygnał GSM/GPS;
 • brak właściwej pozycji pojazdu przesyłanej przez Samochodowe Urządzenie Końcowe w przypadku przebywania pojazdu w lokalizacji uniemożliwiającej pobranie pozycji GPS z satelit;
 • brak poprawnego działania Aplikacji w przypadku modyfikacji systemu Android lub IOS zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika w sposób niedozwolony przez producenta oprogramowania (rootowanie).
 • nieprawidłowe działanie / uszkodzenie Samochodowego Urządzenia Końcowego w wyniku podłączenia pod zasilanie o napięciu spoza przedziału 10-30 v,
 • brak przesyłania danych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe w wyniku odcięcia tego urządzenia od zasilania samochodu, w którym jest zamontowane,
 • brak przekazywania danych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe spoza terytorium Unii Europejskiej (Samochodowe Urządzenie Końcowe przesyła dane wyłącznie w ramach sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej – urządzenie to przekaże dane do Chmury Treesat po powrocie na terytorium Unii Europejskiej),
 • brak przekazywania danych bądź przekazywanie danych błędnych w przypadku, kiedy działanie urządzenia mogłoby zostać zakłócone bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmian zasad działania lub korzystania z systemu NAVSTAR GPS wprowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, systemu GLONASS wprowadzonych przez rząd Rosji lub innych systemów nawigacji satelitarnej obsługiwanych przez urządzenie,
 • brak przekazywania danych bądź przekazywanie błędnych danych w przypadku, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego lub też niedokładnego działania segmentu kontrolnego systemów NAVSTAR GPS, GLONASS i innych systemów nawigacji satelitarnej lub też współpracujących z nimi satelitów,
 • rozładowanie akumulatora samochodu, w którym Samochodowe Urządzenie Końcowe jest zainstalowane, w przypadku pozostawienia samochodu bez ruchu przez dłuższy czas (Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Samochodowe Urządzenie Końcowe podłączone jest do zasilania samochodu, w którym jest zainstalowane i komunikuje się z Chmurą Treesat automatycznie).

W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji, czy Chmury Treesat.io za pośrednictwem systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Operatora;
 • następstwa korzystania przez Użytkownika z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż Aplikacja.
 • następstwa udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim.

żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Operatora za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Operator.

W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@treesat.io

W trakcie Rejestracji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Operator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.

Dane przetwarzane w celu realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do realizacji odpowiednich funkcji Aplikacji.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

 • związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usługi i umożliwieniem korzystania z funkcji Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług Operatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Operator, jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane:„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 ).


Operator, jako administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania Umowy zawartej z Operatorem, a po jej zakończeniu jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Operatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Operator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Operator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Operatora, jako administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres odo@treesat.io. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Operator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Operatora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

Operator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach poprawiania korzystania z Aplikacji oraz świadczonych usług:

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji,
 • informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkowników do KIA Motors Polska na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Przekazaniu ulegają dane: nr silnika pojazdu, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowe, nr seryjny Samochodowego Urządzenia Końcowego, dane kontaktowe Użytkownika. Powyższe dane przekazywane są w celu realizacji działań KIA Motors Polska oraz autoryzowanych serwisów KIA, o których mowa w § 2.5 powyżej. Podmiot, któremu dane osobowe Użytkowników zostały przekazane zobowiązany jest do przestrzegana obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Ponadto, Operator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, w zakresie: obsługi prawnej, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. Dodatkowo innymi administratorami danych osobowych Użytkownika mogą stać się też w pewnym zakresie niektóre podmioty przetwarzające dane, a zwłaszcza podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), działalność pocztową lub kurierską, jak również – w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody – inni przedsiębiorcy.

Operator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).Obowiązek zawiadomienia treesat o zmianach właścicielskich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pomocą Usługi dochodzi do pobierania z Samochodowego Urządzenia Końcowego danych związanych z lokalizacją samochodu, w którym zamontowano to urządzenie. Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania tych danych przez Operatora w celach związanych ze świadczeniem Usługi, akceptuje fakt przekazywania tychże danych do KIA Motors Polska a następnie do autoryzowanych dealerów KIA i serwisów KIA.

W przypadku zajścia zmian w sytuacji prawnej samochodu, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowe, z którym połączone zostało Konto Użytkownika, w wyniku których Użytkownik utracił dotychczasowy tytuł prawny do korzystania z pojazdu wskazanego w toku Rejestracji, umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu, a Użytkownik zobowiązany jest poinformować o ww. fakcie Operatora. W wyniku powyższego Konto zostanie przez Operatora skasowane.

Operator może zwrócić się do Użytkownika o potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do samochodu, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowe, do którego odnosi się Użytkownik w trakcie Rejestracji. Może to nastąpić zwłaszcza w sytuacji, gdy dane Samochodowe Urządzenie Końcowe zostało już zarejestrowane w ramach Chmury Treesat.io.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że samochód, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowe, z którego korzysta Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji powinno być oznakowane co do faktu montażu tego urządzenia i monitorowania jego funkcjonowania. Odpowiednie naklejki służące oznaczeniu samochodu dostarczane są wraz z Samochodowym Urządzeniem Końcowym. Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować fakt oklejenia samochodu tymi naklejkami oraz zgłosić Operatorowi ewentualne braki w tym zakresie.Informacje przekazywane za pomocą aplikacji / reklamy / linki

Użytkownik akceptuje, że w ramach Aplikacji dostarczane mogą być Użytkownikowi treści o charakterze marketingowym, w tym zarówno KIA Motors Polska, dealerów KIA i serwisów KIA, jak i podmiotów trzecich, w tym również treści, w ramach których występować mogą linki do stron internetowych nieprowadzonych przez Operatora.

Operator może oferować określone dodatkowe funkcjonalności Aplikacji, tak własnego autorstwa, jak pochodzące od osób trzecich – w tym również za dodatkową odpłatnością.Prawa autorskie, korzystanie z utworów

Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji oraz oprogramowania Chmury Treesat.io. Ponadto Operatorowi przysługują prawa do know-how związanego ze świadczoną Usługą, Aplikacją oraz Chmurą Treesat.io.

Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa do oznaczeń słownych i graficznych Treesat, Treesat Friendly jak i do utworów graficznych stanowiących interfejs użytkownika Aplikacji.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu związanym korzystaniem z Usługi i w tym celu uprawniony jest do instalacji Aplikacji na Urządzeniu Końcowym Użytkownika i utrzymywaniu tak zainstalowanej kopii Aplikacji przez czas trwania Umowy.Wsparcie

Usługi wsparcia Użytkowników w korzystaniu z Aplikacji świadczone są przez Operatora telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Usługi wsparcia świadczone telefonicznie świadczone są pod numerem telefonu 89 88 81 016. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że operator telekomunikacyjny, za pośrednictwem którego odbywa się połączenie telefonicznie może pobierać za nie opłaty.
Usługi wsparcia świadczone są telefonicznie - w dni powszechnie w godzinach od 8:00 do 16:00.
Usługi wsparcia świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej świadczone są całodobowo, pod adresem email: info@treesat.io, przez 7 dni w tygodniu, przez dyżurnego pracownika wsparcia Operatora. Odpowiedzi na zapytania udzielane są według kolejności zgłoszeń.Reklamacje, brak prawa odstąpienia od umowy

Reklamacje odnoszące się do Aplikacji, jej funkcjonowania, lub Usług świadczonych przez Operatora, powinny być kierowane do Operatora na adres poczty elektronicznej info@treesat.io. Reklamacje mogą być składane za pomocą funkcjonalności przewidzianej w Aplikacji.

W reklamacji Użytkownik powinien wskazać: przyczynę reklamacji, opis sytuacji (w tym w razie potrzeby określenie Urządzenia Końcowego Użytkownika i oznaczenie indywidualizujące Użytkownika w Aplikacji / w Usłudze – tj. adres email, lub numer ID), dane techniczne – w tym markę i model telefonu, wersję systemu operacyjnego oraz ewentualnej nakładki systemowej na tenże system, a także dane pozwalające na kontakt z Użytkownikiem. Operator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie przekazanych w reklamacji informacji – gdy podane informacje są niewystarczające dla rozpatrzenia reklamacji. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę w trakcie rozpatrywania reklamacji - czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, Operator informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia.

Operator przekaże odpowiedź na reklamację – w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została przesłana do Operatora. Użytkownik może wskazać inny adres poczty elektronicznej do przekazania odpowiedzi – co powinno zostać wskazane w treści reklamacji.

Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.

Użytkownik niniejszym jest informowany o tym, iż Usługa wykonywana jest w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem – co znajduje potwierdzenie w dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i z tego względu po spełnieniu świadczenia przez Operatora Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, przy czym Umowa ma charakter ciągły, zatem powyższe zdanie dotyczy Usługi już przez Operatora zrealizowanej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach korzystania z Aplikacji dostarczane są mu treści cyfrowe, które nie zostają zapisane i przekazywane na nośniku materialnym – a Użytkownik akceptuje ten fakt poprzez dokonanie Rejestracji i zgadza się na rozpoczęcie świadczenia polegającego na przekazywaniu tychże treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Operator informuje Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134).Zmiana i dostęp do Regulaminu

Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, a także za pośrednictwem strony internetowej pod adresem treesat.io/kia-assist, w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie, przechowywanie i odtwarzanie. Archiwalne wersje Regulaminu udostępniane są przez Operatora na stronie internetowej: treesat.io/kia-assist

Operator ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie zmian.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Operatora informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik wypowie umowę zgodnie ze zdaniem poprzednim – nie będzie on mógł korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika, z chwilą dotarcia oświadczenia w tym zakresie do Operatora – skutkuje usunięciem Konta.Postanowienia końcowe

Zarówno Użytkownikowi jak i Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Operator, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 123 ), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi “Car Assistnat” przez Treesat Sp. z o.o. – Funkcje Aplikacji

Nazwa funkcjonalności Opis Potrzebne parametry pojazdu
Kontrola rodzicielska Daje możliwość alarmowania o przekroczeniu ustalonego limitu prędkości Pozycja pojazdu, prędkość pojazdu, azymut pojazdu, status stacyjki
Alarm kradzieżowy Gdy Twój samochód zmieni pozycję bez Twojej zgody, otrzymasz alarm o możliwej kradzieży z lokalizacją pojazdu na mapie Pozycja pojazdu, prędkość pojazdu, azymut pojazdu, status stacyjki
Blokada zapłonu Od dziś możesz zdalnie unieruchomić auto. Status stacyjki, prędkość pojazdu
Alarm napięciowy System powiadamia o zbyt dużym spadku napięcia Napięcie akumulatora (zasilania urządzenia)
Alarm sabotażu Odłączenie zasilania w urządzeniu DS1 powoduje wysłanie informacji do użytkownika wraz z lokalizacją urządzenia w momencie odłączenia zasilania Napięcie akumulatora (zasilania urządzenia)
Alarm wypadkowy Gdy czujniki wykryją zbyt wysokie przeciążenie, które może być spowodowane wypadkiem drogowym, system zaalarmuje Ciebie i centrum KIA Pozycja pojazdu, prędkość pojazdu, azymut pojazdu
Badanie techniczne Zadbaj o swój samochód, aplikacja przypomni o zbliżających się terminach przeglądów -
Badanie okresowe (km) Zadbaj o swój samochód, aplikacja przypomni o zbliżających się terminach przeglądów Ilość przejechanych kilometrów
Badanie okresowe (data) Zadbaj o swój samochód, aplikacja przypomni o zbliżających się terminach przeglądów -
Wygaśnięcie polisy Zadbaj o swój samochód, aplikacja przypomni o zbliżających się terminach ubezpieczeń -
Wizytówka Szybki kontakt z dealerem Pozycja pojazdu, azymut pojazdu (do nawigowania się do dealera)
Mapa i nawigacja Pomogą odnaleźć Twój pojazd pozostawiony na parkingu lub w obcym mieście Pozycja pojazdu, prędkość pojazdu, azymut pojazdu, status stacyjki
Alarm urządzenie zewnętrzne Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego np alarmu samochodowego Sygnał napięciowy z alarmu fabrycznego


Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463