Fleet Manager - Aplikacja FM Driver

Wersja 1.0


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych, dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych Użytkowników Niezalogowanych jest Usługodawca, czyli spółka Treesat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-820 Olsztyn), przy ul. Słonecznikowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Zalogowanych jest Klient, a Usługodawca przetwarza je na podstawie odrębnej umowy na wyraźne polecenie Klienta.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Niezalogowanych: oznaczenie Użytkownika Niezalogowanego (w szczególności imię i nazwisko lub firma), adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej), nr telefonu Użytkownika Niezalogowanego.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Niezalogowanego, o których mowa powyżej:

  1. w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika Niezalogowanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Okres przechowywania danych
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Niezalogowanego nie dłużej niż przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik Niezalogowany ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania;
  7. wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, Użytkownik Niezalogowany może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pomoc@treesat.io.Kategorie odbiorców danych osobowych i przekazanie danych osobowych poza EOG

Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi prawnej i księgowej, obsługi informatycznej i usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. Usługodawca nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkowników Niezalogowanych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

Aplikacja wykorzystuje ponadto narzędzia zaufanych firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dot. ich funkcjonowania.Dobrowolność podania danych
Podanie przez Użytkownika Niezalogowanego danych osobowych obejmujących imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres email jest konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych jest dobrowolne.Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463