Załącznik nr 1 do Regulaminu

Click2open - Polityka prywatności

Wersja 1.0


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) adres e-mail
  b) numer telefonu
  c) imię, nazwisko (podane w trakcie procedury reklamacji),
  d) adres do korespondencji (podany w trakcie procedury reklamacji).
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, o których mowa w ust. 2 powyżej, w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy z Użytkownikiem, w tym w szczególności w celu umożliwienia mu korzystania z Aplikacji i Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  b) w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stosowanie marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  e) w celach statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika nie dłużej niż:
  a) przez czas obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  b) przez czas rozpatrywania reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  c) w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – do czasu cofnięcia zgody;
  d) w przypadku pozostałych danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
  g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody – do cofnięcia zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  h) wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Dane Użytkownika przekazywane będą przez Usługodawcę następującym podmiotom: Sprint S.A..
 7. Aplikacja wykorzystuje ponadto narzędzia zaufanych firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dot. ich funkcjonowania.
 8. W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej email: pomoc@treesat.io
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych:
  a) obejmujących numer telefonu oraz adres email jest konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji i Usługi.
  b) obejmujących imię, nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres email jest konieczne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 10. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych jest dobrowolne.


Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Podstawowe funkcjonalności Aplikacji:
  a) dodawanie i usuwanie Urządzeń
  b) sterowanie otwieraniem i zamykaniem bram, szlabanów, furtek, drzwi z zainstalowanymi Urządzeniami
  c) wyświetlanie informacji o Urządzeniu
  d) możliwość blokowania i odblokowywania Urządzeń
  e) nadawanie Urządzeniom nazwy i możliwość jej zmiany
  f) możliwość dostosowania Aplikacji poprzez wybór sposobu obsługi listy Urządzeń (otwarcie i zamykanie w formie przeciągania ikony lub kliknięcia w wiersz) lub wybór sposobu wyświetlania listy Użytkowników (nazwy z kontaktów lub loginy)
  g) korzystanie z udostępnionych przez innych Użytkowników Urządzeń
 2. Usługi dodatkowe:
  W ramach Aplikacji możliwe jest przekazanie innej osobie dostępu do wybranego Urządzenia (tj. do możliwości sterowania otwieraniem i zamykaniem) na określony czas. Dostęp do Usługi dodatkowej następuje poprzez wykupienie przez Użytkownika „kluczy” - Abonamentu oraz wskazanie (poprzez numer telefonu lub adres email) odbiorcy. Odbiorca może skorzystać z udostępnionego Urządzenia po zainstalowaniu Aplikacji i akceptacji jej Regulaminu
 3. Wymagania techniczne do skorzystania z Aplikacji i Usługi:
  a) wersja systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego: Android 5.1 i nowszy
  b) udzielenie zgody w ramach systemu operacyjnego Android na:
  · dostęp do kontaktów,
  · pobieranie danych z Internetu,
  · pełny dostęp do sieci,
  · uruchomienie podczas startu systemu,
  · kontrolowanie wibracji,
  · zapobieganie przed uśpieniem telefonu.
  c) wersja systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego: IOS 11.0 i nowszy d) udzielenie zgody w ramach systemu operacyjnego IOS na: · dostęp do kontaktów,
  · pobieranie danych z Internetu,
  · pełny dostęp do sieci,
  · uruchomienie podczas startu systemu,
  · kontrolowanie wibracji,
  · zapobieganie przed uśpieniem telefonu.
 4. Dane niezbędne do Rejestracji w Aplikacji:
  a) numer telefonu albo adres email
  b) hasło
 5. Podstawowe funkcjonalności Systemu:
  Otwieranie i zamykanie bram, szlabanów, furtek, drzwi z zainstalowanymi Urządzeniami sterowane przy pomocy Aplikacji.
 6. Podstawowe funkcjonalności i parametry Urządzeń:
  · Otwórz/Zamknij - Możliwość otwarcia / zamknięcia zapory (brama, szlaban, domofon),
  · Status zapory - Możliwość odczytania stanu zapory (otwarta, zamknięta, w ruchu),
  · Pozycja - Możliwość wizualizacji pozycji zapory.

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463