Oświadczenia użytkownika zakładającego konto w aplikacji „Car Assistant"

Wersja 1.0
Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Aplikacja przeznaczona jest do korzystania z samochodami wyposażonymi w urządzenie CA wire (dalej: Urządzenie);
 • Urządzenie rejestruje dane odnoszące się do Samochodu w zakresie przebiegu Samochodu, dane dotyczące charakterystyki jazdy oraz rejestrowanych przez Urządzenie parametrów zachowania się Samochodu, uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, lokalizacji, napięcia zasilania(dalej: Dane);
 • Mogę uzyskać dostęp do Danych za pomocą aplikacji Car Assistant udostępnianej odrębnie przez Treesat.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w szczególności w celu świadczenia usługi odbioru, przechowywania i przekazywania danych Samochodu oraz przekazywania komunikatów do aplikacji mobilnej użytkownika Samochodu,. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia ww. zgody w każdym czasie.KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/-i danych osobowych jest spółka Treesat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-820 Olsztyn), przy ul. Słonecznikowej 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731526, (dalej: Treesat lub Administrator Danych Osobowych).
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/-i skontaktować za pomocą poczty elektronicznej poprzez wiadomość wysłaną na adres: odo@treesat.io.
Dane przekazywane są przez Urządzenie na serwer - chmurę Treesat.io utrzymywany przez spółkę Treesat, a Treesat przekazuje te dane za pomocą utrzymywanej przez siebie usługi Treesat.io Aplikacji. Przetwarzanie Danych w sposób opisany powyżej odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. związanych ze świadczeniem usług i umożliwieniem korzystania z funkcji Urządzenia oraz Aplikacji (, a także w celu rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na Pana/-i pytania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. marketingu bezpośredniego usług Administratora Danych Osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Pana/-ią odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora Danych Osobowych, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Okres przetwarzania danych
Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy zawartej z Treesat, a po jej zakończeniu przez okres związany z obowiązkami prawnymi wynikającymi m.in. ze sprawozdawczości i przepisów podatkowych;
 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Treesat w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Treesat, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pana/-ią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 5. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Treesat zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Prawa osób, których dane dotyczą
Pana/-i dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych obejmują jedynie dane, o których mowa powyżej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, który należy wnieść do siedziby Administratora w formie pisemnej. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/-ią zgody, ma Pan/-i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Informacja o wymogu podania danych
Niewyrażenie zgody oraz niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług, o których mowa powyżej.Przekazywanie danych do państw trzecich.
W trosce o bezpieczeństwo Pana/-i danych osobowych Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywać ich poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Administrator realizuje z najwyższą starannością wszelkie obowiązki nałożone przez przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną znajdującą się powyżej.Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463