Regulamin świadczenia usługi “Treesat Analyzer” przez Treesat Sp. z o.o.

Wersja 1.0 z dnia 1.02.2019


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkownika z aplikacji mobilnej Treesat Analyzer (dalej: „Aplikacja”). Instrukcja obsługi Aplikacji udostępniana jest przez Operatora na stronie internetowej pod adresem: treesat.io.

Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 – dalej: Ustawa) w sposób opisanych w pkt 1.3 poniżej.

Świadczenie usługi Treesat Analyzer obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, w tym przechowywanie, wysyłanie i odbieranie oraz przekazywanie określonych danych poprzez sieci telekomunikacyjne, co następuje za pomocą Samochodowego Urządzenia Końcowego, Urządzenia Mobilnego Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja oraz Chmury Treesat.io, jak również przy wykorzystaniu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez dostawcę tychże usług (Dostawca Usług Telekomunikacyjnych).

Aplikacja udostępniana jest w ramach platformy dystrybucji cyfrowej programów przeznaczonych dla urządzeń końcowych użytkowników. Stroną umowy zawieranej na podstawie Regulaminu pozostaje Użytkownik i Operator.

Operatorem jest spółka TREESAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł („Operator”). Operator oferuje i rozwija Aplikację, świadczy Usługi, o których mowa w Regulaminie oraz utrzymuje i rozwija platformę Treesat.io, za pomocą świadczenie Usług jest możliwe.Definicje i zobowiązania stron

Pojęciom wykorzystywanym w Regulaminie pisanym wielką literą nadaje się znaczenie wskazane w treści Regulaminu, w tym w poniższych definicjach:

 • Aplikacja – aplikacja mobilna Treesat Analyzer instalowalna na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, możliwa do pobrania ze sklepu Google Play – dla systemu Android;
 • Urządzenie Mobilne Użytkownika – urządzenie przenośne z zainstalowanym systemem Android, na którym Użytkownik może zainstalować Aplikację w celu korzystania z Usługi, w szczególności smartphone lub tablet;
 • Samochodowe Urządzenie Końcowe – posiadające numer seryjny urządzenie zbierające dane na temat samochodu i jego zachowania w trakcie jazdy i spoczynku oraz przekazujące te dane do chmury, którego poprawność montażu i parametry działania Użytkownik może określić przy pomocy Aplikacji;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji na podstawie zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usług, co nastąpiło poprzez zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu;
 • Dostawca Usług Telekomunikacyjnych – podmiot, z usług którego Operator korzysta w celu zapewnienia łączności pomiędzy Samochodowym Urządzeniem Końcowym wyposażonym w kartę SIM umożliwiającą podłączenie tego Urządzenia do Internetu (usługa transmisji danych);
 • Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
 • Usługa – zbiorcze określenie usług świadczonych przez Operatora wobec Użytkownika korzystającego z Urządzenia Mobilnego Użytkownika i Aplikacji. Usługi te obejmują w szczególności weryfikację poprawności montażu Samochodowego Urządzenia Końcowego.
 • Chmura Treesat.io – autorskie rozwiązanie programistyczno-infrastrukturalne wykorzystujące oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Operatorowi, zespół serwerów i łącz oraz know-how, bazy danych i inne przedmioty praw własności intelektualnej wykorzystywane do pozyskiwania danych z Aplikacji i przetwarzania ich w celu realizacji Usługi;
 • Konto – przyznawany przez Operatora wyodrębniony zbiór zasobów w Chmurze Treesat.io w sposób wydzielony od innych kont Użytkowników, zindywidualizowanych pod kątem Użytkownika, do których Użytkownik posiada dostęp za pomocą loginu i hasła;

Operator zgodnie z treścią art. 6 pkt. 1 Ustawy, zobowiązuje się wskazywać aktualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: http://treesat.io/dok-wykaz-zagrozen.

Operator stosuje zaktualizowane i nowoczesne systemy zabezpieczające Aplikację oraz serwery za pomocą których Operator świadczy Usługę, a także chroniące dane przetwarzane w ramach świadczenia Usługi przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Pomimo to, Użytkownik powinien brać pod uwagę wskazywane zagrożenia, o których mowa w ust. 2.2 powyżej, albowiem pozostają one poza zakresem możliwości Operatora – pomimo dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu Usługi, Aplikacji czy serwerów przed zagrożeniami.

Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik mogą zostać wskazane przez Operatora za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: treesat.io

Usługa polega na odbieraniu danych przekazywanych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe, przetwarzaniu ich w ramach Chmury Treesat.io, przekazywaniu do Aplikacji, a także na udostępnianiu Użytkownikowi za pomocą Aplikacji danych i treści dotyczących w szczególności montażu i parametrów Samochodowego Urządzenia Końcowego (Usługa).

Świadczenie Usługi następuje na indywidualne żądanie Użytkownika, czego wyrazem jest zarejestrowanie się przez Użytkownika w Usłudze (przy pomocy założonego przez Operatora Konta), w tym akceptacja Regulaminu.

Usługa, jak i korzystanie z Aplikacji są nieodpłatne.

Usługa świadczona jest w celu utrzymania komunikacji pomiędzy Samochodowym Urządzeniem Końcowym a Aplikacją Użytkownika i przekazywania do Aplikacji danych o Samochodowym Urządzeniu Końcowym – wykorzystywanych kolejno w Aplikacji do realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji.

Funkcje Aplikacji wskazane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiana treści Załącznika nr 1 poprzez dodawanie nowych funkcji Aplikacji nie stanowi zmiany treści Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

W celu korzystania z Usługi, w tym zwłaszcza w celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik poza posiadaniem samochodu wyposażonego w Samochodowe Urządzenie Końcowe, winien dysponować systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do Internetu;
 • urządzenie końcowe (mobilne) z system operacyjnym umożliwiającym zainstalowanie i uruchomienie Aplikacji (wersja Android 6.0 i nowsze);
 • przyznanie Aplikacji następujących uprawnień w systemie operacyjnym Android: „Lokalizacja”, „Internet”.

Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

Użytkownik korzystając z Usługi, w tym z Aplikacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z tychże w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz praw Operatora.

Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż Aplikacja, jak również nie ma prawa modyfikować Samochodowego Urządzenia Końcowego w jakikolwiek sposób, czy dokonywać innych działań, które mogą skutkować przeciążeniem działania Samochodowego Urządzenia Końcowego, Aplikacji, Chmury Treesat.io.

Operator może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi lub wybranej jej części w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Operatora czy praw osób trzecich.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana na żądanie Użytkownika w każdym czasie, oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Żądanie, o którym mowa może zostać przesłane do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@treesat.io, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi spowoduje usunięcie wszystkich danych odnoszących się do Użytkownika o ile Operator nie jest zobowiązany do ich przechowywania/przetwarzania przez bezwzględnie obowiązujące go przepisy prawa. Usunięcie danych, o których mowa powyżej zgromadzonych dotychczas w stosunku do Użytkownika nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik oświadczył, że rozwiązuje Umowę o świadczenie Usługi.

Operator nie jest zobowiązany do trwałego przechowywania wszystkich zbieranych danych w toku korzystania z Usługi. Operator usuwa dane historyczne starsze niż 3 miesiące, o ile co innego nie wynika z uzgodnień z Użytkownikiem.Rejestracja użytkownika / kontrola danych w aplikacji

Świadczenie Usługi oraz korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania Konta i rejestracji Użytkownika w usłudze (Rejestracja). W toku rejestracji Użytkownik podaje dane Konta wymagane w Aplikacji i akceptuje Regulamin.

Użytkownik nie jest właścicielem ani posiadaczem Konta, a korzystanie przez Użytkownika z Konta odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawiązanej w trakcie rejestracji. Po rozwiązaniu tejże umowy, Użytkownik traci uprawnienie do korzystania z Konta.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania loginu i hasła osobom trzecim.

Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana na żądanie Użytkownika w każdym czasie, oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

W przypadku gdy Użytkownik dokonał więcej niż jednej Rejestracji, skutek rozwiązania umowy o świadczenie Usługi na żądanie Użytkownika nastąpi jedynie w odniesieniu do Konta, w stosunku do którego Użytkownik zażądał rozwiązania Umowy.

Użytkownik dokonując Rejestracji, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas Rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wartości przedstawiane w Aplikacji i otrzymywane za pomocą Samochodowego Urządzenia Końcowego to wartości orientacyjne.Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Samochodowe Urządzenie Końcowe zbiera dane o charakterze przybliżonym, orientacyjnym. Na prawidłowość informacji wyświetlanych w Aplikacji Użytkownika może mieć wpływ orientacyjny charakter danych zbieranych z Samochodowego Urządzenia Końcowego, jak również inne czynniki, w tym na przykład zaniechanie działania ze strony Użytkownika. W przypadku, gdy działanie Użytkownika jest wymagane, a nie zostało ono wykonane – Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe informowanie Użytkownika w Aplikacji o parametrach Samochodowego Urządzenia Końcowego.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

Operator nie ponosi odpowiedzialności również za skutki następujących okoliczności pozostających poza jego wpływem:

 • brak komunikacji Samochodowego Urządzenia Końcowego z Chmurą Treesat w przypadku wykorzystania urządzenia zagłuszającego sygnał GSM/GPS;
 • brak właściwej pozycji pojazdu przesyłanej przez Samochodowe Urządzenie Końcowe w przypadku przebywania pojazdu w lokalizacji uniemożliwiającej pobranie pozycji GPS z satelit;
 • brak poprawnego działania Aplikacji w przypadku modyfikacji systemu Android zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika w sposób niedozwolony przez producenta oprogramowania (rootowanie);
 • nieprawidłowe działanie/uszkodzenie Samochodowego Urządzenia Końcowego w wyniku podłączenia pod zasilanie o napięciu spoza przedziału 10-30 V;
 • brak przesyłania danych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe w wyniku odcięcia tego urządzenia od zasilania samochodu, w którym jest zamontowane;
 • brak przekazywania danych przez Samochodowe Urządzenie Końcowe spoza terytorium Unii Europejskiej (Samochodowe Urządzenie Końcowe przesyła dane wyłącznie w ramach sieci telekomunikacyjnej znajdującej się na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej – urządzenie to przekaże dane do Chmury Treesat po powrocie na terytorium Unii Europejskiej);
 • brak przekazywania danych bądź przekazywanie danych błędnych w przypadku, kiedy działanie urządzenia mogłoby zostać zakłócone bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zmian zasad działania lub korzystania z systemu NAVSTAR GPS wprowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, systemu GLONASS wprowadzonych przez rząd Rosji lub innych systemów nawigacji satelitarnej obsługiwanych przez urządzenie;
 • brak przekazywania danych bądź przekazywanie błędnych danych w przypadku, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego lub też niedokładnego działania segmentu kontrolnego systemów NAVSTAR GPS, GLONASS i innych systemów nawigacji satelitarnej lub też współpracujących z nimi satelitów;
 • rozładowanie akumulatora samochodu, w którym Samochodowe Urządzenie Końcowe jest zainstalowane, w przypadku pozostawienia samochodu bez ruchu przez dłuższy czas.

W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji, czy Chmury Treesat.io za pośrednictwem systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Operatora;
 • następstwa korzystania przez Użytkownika z Usługi za pomocą oprogramowania innego niż Aplikacja;
 • następstwa udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim.

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Operatora za szkody wyrządzone Użytkownikowi umyślnie.Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Operator.

W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@treesat.io.

W trakcie Rejestracji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Operator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.

Dane przetwarzane w celu realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do realizacji odpowiednich funkcji Aplikacji.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:

 • związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usługi i umożliwieniem korzystania z funkcji Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Operator, jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane:„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123).

Operator, jako administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania Umowy zawartej z Operatorem, a po jej zakończeniu jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Operatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Operator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania;
 • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Operator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Operatora, jako administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres odo@treesat.io. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Operator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Operatora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

Operator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach poprawiania korzystania z Aplikacji oraz świadczonych usług:

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji,
 • informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników innym odbiorcom danych.

W Aplikacji wykorzystano narzędzia firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dotyczące ich funkcjonowania (http://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf).

Operator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pomocą Usługi może dojść do pobierania z Samochodowego Urządzenia Końcowego danych związanych z lokalizacją samochodu, w którym zamontowano to urządzenie. Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania tych danych przez Operatora w celach związanych ze świadczeniem Usługi.Prawa autorskie, korzystanie z utworów

Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji oraz oprogramowania Chmury Treesat.io. Ponadto Operatorowi przysługują prawa do know-how związanego ze świadczoną Usługą, Aplikacją oraz Chmurą Treesat.io.

Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe oraz prawa do oznaczeń słownych i graficznych Treesat, Treesat Friendly jak i do utworów graficznych stanowiących interfejs użytkownika Aplikacji.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu związanym korzystaniem z Usługi i w tym celu uprawniony jest do instalacji Aplikacji na Urządzeniu Końcowym Użytkownika i utrzymywaniu tak zainstalowanej kopii Aplikacji przez czas trwania Umowy.Wsparcie

Usługi wsparcia Użytkowników w korzystaniu z Aplikacji świadczone są przez Operatora telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Usługi wsparcia świadczone telefonicznie świadczone są pod numerem telefonu 89 88 81 016. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że operator telekomunikacyjny, za pośrednictwem którego odbywa się połączenie telefonicznie może pobierać za nie opłaty.

Usługi wsparcia świadczone są telefonicznie - w dni powszechnie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Usługi wsparcia świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej świadczone są całodobowo, pod adresem email: info@treesat.io, przez 7 dni w tygodniu, przez dyżurnego pracownika wsparcia Operatora. Odpowiedzi na zapytania udzielane są według kolejności zgłoszeń.Reklamacje, brak prawa odstąpienia od umowy

Reklamacje odnoszące się do Aplikacji, jej funkcjonowania, lub Usług świadczonych przez Operatora, powinny być kierowane do Operatora na adres poczty elektronicznej info@treesat.io.

W reklamacji Użytkownik powinien wskazać: przyczynę reklamacji, opis sytuacji (w tym w razie potrzeby określenie Urządzenia Końcowego Użytkownika i oznaczenie indywidualizujące Użytkownika w Aplikacji– tj. login), dane techniczne – w tym markę i model telefonu, wersję systemu operacyjnego oraz ewentualnej nakładki systemowej na tenże system, a także dane pozwalające na kontakt z Użytkownikiem. Operator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie przekazanych w reklamacji informacji – gdy podane informacje są niewystarczające dla rozpatrzenia reklamacji. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę w trakcie rozpatrywania reklamacji - czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, Operator informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia.

Operator przekaże odpowiedź na reklamację – w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została przesłana do Operatora. Użytkownik może wskazać inny adres poczty elektronicznej do przekazania odpowiedzi – co powinno zostać wskazane w treści reklamacji.

Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadzie dobrowolności.

Użytkownik niniejszym jest informowany o tym, iż Usługa wykonywana jest w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem – co znajduje potwierdzenie w dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i z tego względu po spełnieniu świadczenia przez Operatora Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, przy czym Umowa ma charakter ciągły, zatem powyższe zdanie dotyczy Usługi już przez Operatora zrealizowanej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach korzystania z Aplikacji dostarczane są mu treści cyfrowe, które nie zostają zapisane i przekazywane na nośniku materialnym – a Użytkownik akceptuje ten fakt poprzez dokonanie Rejestracji i zgadza się na rozpoczęcie świadczenia polegającego na przekazywaniu tychże treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Operator informuje Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 134).Zmiana i dostęp do Regulaminu

Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji, a także za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://treesat.io/dokumenty w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie, przechowywanie i odtwarzanie. Archiwalne wersje Regulaminu udostępniane są przez Operatora na stronie internetowej https://treesat.io/dokumenty.

Operator ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie zmian.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Operatora informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik wypowie umowę zgodnie ze zdaniem poprzednim – nie będzie on mógł korzystać z Aplikacji na dotychczasowych zasadach. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika, z chwilą dotarcia oświadczenia w tym zakresie do Operatora – skutkuje usunięciem Konta.Postanowienia końcowe

Zarówno Użytkownikowi jak i Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Operator, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 123 ), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi “Treesat Analyzer” przez Treesat Sp. z o.o. – Funkcje Aplikacji

Nazwa funkcjonalności Opis Sposób korzystania
Logowanie Umożliwienie skorzystania z dalszych funkcjonalności aplikacji. Wpisanie loginu (numeru telefonu lub nazwy użytkownika) i hasła na ekranie logowania Aplikacji.
Montaż Sprawdzenie poprawności montażu Samochodowego Urządzenia Końcowego. Wpisanie numeru seryjnego Samochodowego Urządzenia Końcowego na ekranie głównym Aplikacji i naciśnięcie przycisku „OK”.
Instrukcja Wyświetlenie instrukcji montażu Samochodowego Urządzenia Końcowego. Naciśnięcie przycisku „Instrukcja” na ekranie głównym Aplikacji.
Status zapłonu samochodu Wyświetlenie informacji o statusie zapłonu samochodu, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowego. Wyświetlany automatycznie po skorzystaniu z funkcjonalności „Montaż”.
Szczegóły (Ekran ioData) Wyświetlanie wartości następujących parametrów Samochodowego Urządzenia Końcowego:
1. Siła sygnału GSM
2. Wejście analogowe
3. Napięcie zasilania
4. Napięcie baterii
5. Uszkodzona antena GPS
6. Status pracy
7. DOUT1
8. Dokładność GPS PDOP
9. Dokładność GPS HDOP
10. "ignition", - Zapłon
11. Stan akcelerometru
12. Jamming
Naciśnięcie przycisku „Szczegóły” na ekranie głównym Aplikacji.

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463