Polityka prywatności

Wersja 1.0


 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@treesat.io.
 3. W trakcie Rejestracji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Operator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.
 5. Dane przetwarzane w celu realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do realizacji odpowiednich funkcji Aplikacji.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usługi i umożliwieniem korzystania z funkcji Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  c) statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  d) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Operator, jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane:„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123).
 7. Operator, jako administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
  a) obowiązywania Umowy zawartej z Operatorem, a po jej zakończeniu jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Operatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  d) w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Operator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania;
  g) cofnięcia zgody w przypadku, gdy Operator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Operatora, jako administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres odo@treesat.io. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Operator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 11. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Operatora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 12. Operator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach poprawiania korzystania z Aplikacji oraz świadczonych usług:
  a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji,
  b) informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji.
 13. Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników innym odbiorcom danych.
 14. W Aplikacji wykorzystano narzędzia firm trzecich takie jak Crashlytics. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, a Użytkownik korzystając z niej akceptuje użycie przez Usługodawcę w/w narzędzi oraz akceptuje regulacje dotyczące ich funkcjonowania (http://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf).
 15. Operator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pomocą Usługi może dojść do pobierania z Samochodowego Urządzenia Końcowego danych związanych z lokalizacją samochodu, w którym zamontowano to urządzenie. Użytkownik akceptuje fakt przetwarzania tych danych przez Operatora w celach związanych ze świadczeniem Usługi.

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463