Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@treesat.io
 3. W trakcie Rejestracji, a także w trakcie korzystania z Aplikacji, Operator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług Aplikacji.
 5. Dane przetwarzane w celu realizacji poszczególnych funkcji Aplikacji opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do realizacji odpowiednich funkcji Aplikacji.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usługi i umożliwieniem korzystania z funkcji Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego usług Operatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Operator, jako administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane:„RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 ).
 7. Operator, jako administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania Umowy zawartej z Operatorem, a po jej zakończeniu jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Operatora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Operatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  5. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Operator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. Użytkownik, który przekazał Operatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Operator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Operatora, jako administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres odo@treesat.io. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Operator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 11. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Operatora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 12. Operator przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach poprawiania korzystania z Aplikacji oraz świadczonych usług:
  1. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji,
  2. informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji.
 13. Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkowników do KIA Motors Polska na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Przekazaniu ulegają dane: nr silnika pojazdu, w którym zamontowano Samochodowe Urządzenie Końcowe, nr seryjny Samochodowego Urządzenia Końcowego, dane kontaktowe Użytkownika. Powyższe dane przekazywane są w celu realizacji działań KIA Motors Polska oraz autoryzowanych serwisów KIA, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usług. Podmiot, któremu dane osobowe Użytkowników zostały przekazane zobowiązany jest do przestrzegana obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Ponadto, Operator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, w zakresie: obsługi prawnej, obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. Dodatkowo innymi administratorami danych osobowych Użytkownika mogą stać się też w pewnym zakresie niektóre podmioty przetwarzające dane, a zwłaszcza podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), działalność pocztową lub kurierską, jak również – w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody – inni przedsiębiorcy.
 14. Operator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).